Handbok om upphandling av laddinfrastruktur

""


Behovet av laddinfrastruktur väntas öka under kommande år till följd av att elfordon blir allt vanligare. En expertgrupp har därför tagit fram en handbok som ska stödja staternas, regionernas och kommunernas arbete med upphandling av laddinfrastruktur.

Den europeiska gröna given syftar till att göra EU klimatneutralt 2050. Elektrifiering av fordonsflottan är en viktig del av denna strategi och därför kommer sannolikt upphandling av laddinfrastruktur bli aktuellt för flera offentliga aktörer. Bakom handboken står Sustainable Transport Forum (STF). STF är en rådgivande expertgrupp som är tillsatt av EU-kommissionen för att stödja utvecklingen av hållbara bränslen och bidra till att unionens mål på klimat- och energiområdet uppnås. 

STF: s rekommendationer är avsedda att ge praktiska riktlinjer för offentliga myndigheter som antingen vill skaffa laddningsinfrastruktur eller tilldela licenser för utrullning och / eller drift, eventuellt kopplat till beviljande av offentligt stöd. Rekommendationerna ger en översikt över olika distributionsmetoder i EU och identifierar ”best practice” från redan genomförda upphandlingar

Källa: EU-kommissionen