Två händer håller i ett dokument

Trafikanalys har lämnat synpunkter på Bostadsplaneringskommitténs utredning En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Remissvar

Remissvar
Publicerad:  6 november 2015

De viktigaste förslagen i utredningen är:

  • Krav på ökad samordning mellan regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik samt kommunernas planering för bostadsförsörjning.
  • En regional fysisk planering.
  • En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning

Trafikanalys tillstyrker förslaget på ökad samordning mellan planeringsslagen. Förslaget innebär att de planer, strategier, program och riktlinjer som upprättas inom regional fysisk planering, för regionalt tillväxtarbete, transportinfrastruktur och kollektivtrafik samt kommunal översiktsplanering och planering för bostadsförsörjning ska beskriva hur hänsyn har tagits till och samordning har skett med annan planering. Trafikanalys ser dock att samordningen mellan program och strategier försvåras genom bristande tidsmässig samordning. Utredningen borde ha analyserat och problematiserat hur låsta "tidtabellerna" för de olika programmen och strategierna är utifrån exempelvis EU-arbetet, eller om det finns möjlighet att öka den tidsmässiga synkroniseringen.

Trafikanalys tillstyrker förslaget att införa en regional fysisk planering. Vi ser idag att de funktionella regionerna i regel omfattar flera kommuner. Ofta bor exempelvis människor i en kommun och arbetar i en annan. En kommuns planering (exempelvis av bostäder) påverkar andra kommuners planering och samordningsinstrumenten däremellan är idag svaga. Trafikanalys bedömer att en regional fysisk planering är ett viktigt instrument för att förbättra den horisontella integrationen mellan kommunerna.

Utifrån transportpolitikens perspektiv kan det vara en fördel med en regional fysisk planering genom att prioriteringar mellan olika investeringsobjekt kan ske på denna nivå. Inte minst för Trafikverket kan det vara en fördel att slippa förhandla och samråda med varje enskild kommun och agera medlare mellan dessa.

Trafikanalys anser att förslaget om en nationell strategi för fysik planering och bostadsförsörjning är intressant och kan bidra till att tydliggöra den statliga ambitionen bland alla divergerande mål. Viktigt är att det även mellan olika nationella strategier finns en samordning så att dessa inte går på tvären mot varandra.

Det saknas piskor och morötter i förslaget. Genom att olika aktörer (främst kommuner) samordnar sig förväntas synergieffekter uppkomma. Den enda åtgärden mot aktörer som inte vill samordna sig är i princip att de måste tala om att de inte följer intentionerna i den regionala planen och skäl till detta. Tiden får väl utvisa om det är tillräckligt att uppmana till samordning, men vad händer om den önskade samordningen inte materialiseras?