EU ska bli klimatneutralt 2050 men Polen stretar emot

Flaggor utanför EU-parlamentet

Samtliga EU-länder med undantag av Polen ställer sig bakom beslutet att göra Europa klimatneutralt senast 2050. Polen har getts ett halvår att överväga en positionsförändring.

Med undantag av Polen har samtliga länder inom EU enats om att EU ska bli klimatneutralt senast 2050. Ett sådant beslut har tidigare blockerats av Polen, Tjeckien och Ungern, men de två sistnämnda har bytt fot efter hårda förhandlingar. Omsvängningen skedde efter utfästelser om ekonomiskt stöd och ett erkännande av ländernas planer att satsa på kärnkraft.

Polen är EU:s mest kolberoende land och är orolig för de sociala konsekvenserna av en snabb utfasning av kolkraften.

Den polske premiärministern uppger att Polen fått ett undantag från klimatneutraliteten. Stats- och regeringscheferna ska återkomma till frågan i juni. Till dess väntas större klarhet i hur energiomställningen för länder som Polen ska finansieras via EU-budgeten och gemensamma satsningar. Statsminister Stefan Löfven hoppas att Polen ska ansluta sig till målet om klimatneutralitet i juni.

Källa: EndsEurope 


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...