Rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om en europeisk klimatlag

Europaparlamentet


Europeiska rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse som fastställer målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 och ett kollektivt nettominskningsmål för växthusgasutsläpp på minst 55 % fram till 2030 jämfört med 1990.

Kommissionen lade fram sitt förslag till europeisk klimatlag den 4 mars 2020. När dagens preliminära överenskommelse formellt har godkänts av parlamentet och rådet, kommer den europeiska klimatlagen att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft.

Förslaget fastställer målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 och ett kollektivt nettominskningsmål för växthusgasutsläpp (utsläpp efter avdrag för upptag) på minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990. Gällande målet för 2030 enades förhandlarna om behovet av att prioritera utsläppsminskningar framför upptag. Med syftet att säkerställa att tillräckliga ansträngningar görs för att minska och förebygga utsläpp fram till 2030 infördes en gräns på 225 miljoner ton koldioxidekvivalenter för upptagens bidrag till nettomålet. Enighet nåddes också om att unionen ska sträva efter att uppnå en större volym av nettokolsänkor senast 2030.

Enligt uppgörelsen ska kommissionen föreslå ett mellanliggande klimatmål för 2040, om så är lämpligt, senast sex månader efter den första globala översynen enligt Parisavtalet. Samtidigt ska kommissionen offentliggöra en preliminär unionsbudget för växthusgaser för perioden 2030–2050. Denna budget ska motsvara den totala volymen av växthusgaser (uttryckt i koldioxidekvivalenter och med separat information om utsläpp och upptag) som förväntas släppas ut under den perioden utan att äventyra unionens åtaganden enligt Parisavtalet.

I den preliminära överenskommelsen fastställs också att EU ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp efter 2050.

Miljöbloggaren Magnus Nilsson konstaterar i en kommentar att uppgörelsen i huvudsak följer den linje EU-regeringarna lanserat men att parlamentet fått igenom några positiva förändringar (men också några negativa).

Källa: Europeiska rådet