Papper och penna

Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och utveckling. Trafikanalys anser att det är viktigt att verksamheten kontinuerligt utvärderas. Ett sådant utvärderingsarbete är komplicerat, men det finns goda förutsättningar att göra det på ett fruktbart sätt.

Trafikanalys redovisar ett förslag på en modell för utvärdering av transportforskning.

Trafikanalys utvärderingsmodell är en kombination av olika metoder och datakällor. Den modell vi föreslår är formativ till sin karaktär och syftar till verksamhetsutveckling och organisatoriskt lärande. Modellens utformning förbättrar möjligheterna för regeringen att utöva kontroll och styrning.

I den utvärderings­modellen föreslås att Trafikanalys ska ansvara för utvärderingen. En annan möjlighet vore att låta ett universitet eller forskningsinstitut ansvara för utvärderingen.

Utvärderingsmodellen omfattar såväl utvärdering av inriktningen på Trafikverkets FoI-verksamhet, som utvärdering av resultatet av denna. Utvärderingen bygger även på att kontinuerlig uppföljning sker inom Trafikverket. Arbetet organiseras i tre huvudsakliga steg.

1. Kontinuerlig systematisk uppföljning: Trafikverket ansvarar för en kontinuerlig uppföljning av sin FoI-verksamhet utifrån indikatorer som har beslutats i samråd med Trafikanalys.

2. Utvärdering av inriktning: Denna utvärdering genomförs efter det att Trafikverket fattat ett nytt inriktningsbeslut, vilket sker vart tredje år. Utvärderingen möjliggör för regeringen att, i det fall att en något annan inriktning vore önskvärd, ge Trafikverket signaler om detta. Inriktnings­beslutet utvärderas med hjälp av så kallade relevanspaneler, det vill säga en expertgrupp som analyserar den beslutade inriktningens relevans för området.

3. Utvärdering av resultat: I likhet med utvärderingen av inriktningen bör även detta ske vart tredje år. Utvärderingsarbetet pågår under ett år. Det innebär att upptaktsmöte, självvärderingsarbete, enkätundersökning, målutvärdering genomförs under våren och att tolkningsseminarium, bedömning och rapportering genomförs under hösten.

Inom utgiftsområde 22 är det enbart Trafikverket och i någon mån Sjöfartsverket som finansierar forskning. Rapporten rör därför främst Trafikverkets forskning, men den föreslagna modellen bör även vara möjlig att tillämpa på den forskning som exempelvis Sjöfartsverket bedriver.

Utvärdering i några andra länder

Trafikanalys har som ett led i arbetet undersökt hur transportrelaterad forskning som finansieras av statliga förvaltningsmyndigheter i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland utvärderas. I Nederländerna används självvärdering, bedömargrupper och kollegial bedömning på projektnivå. Indikatorer används för vissa projekt och det finns även expertpaneler som utvärderar program. I Storbritannien planeras att utnyttja externa bedömare som ska använda kollegial bedömning och indikatorer finns i form av "framgångsfaktorer". I Tyskland förekommer både självvärderingar, expertpaneler och användning av indikatorer. Inget av de tre länderna har någon standardiserad modell för att utvärdera myndigheternas satsningar på transportforskning, men det finns förstås lärdomar att ta tillvara.

Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 1 november 2012.