""

Nu har både Europaparlamentet och Ministerrådet sina ståndpunkter nästan klara gällande Kommissionens klimatpaket Fit for 55 som innehåller flera förslag inom transportområdet. Nu återstår förhandlingar mellan dessa tre parter innan den slutgiltiga utformningen av förslagen är klara. Ett antal knäckfrågor identifieras nedan.

Flyg

På kort sikt utgör inblandning av biobränsle eller andra hållbara bränslen i flygbränslet den enda realistiska vägen att på kort sikt minska flygets klimatpåverkan. På längre sikt kan även flyg som drivs på el eller grön vätgas vara betydelsefullt. Initiativet "ReFuelEU luftfart" innehåller en kvotplikt som innebär att alla flygplan som tankar på EU:s flygplatser behöver blanda in en viss andel hållbart flygbränsle i flygfotogenet. Denna andel kommer att skalas upp ungefär vart femte år fram till 2050.

Förhandlingarna mellan EU-institutionerna kommer sannolikt fokusera på två frågor:

  • Hur stor ska kvoten av det inblandade bränslet vara?
  • Hur ska ett hållbart flygbränsle definieras?

Medan parlamentet vill att 85 procent av flygbränslet ska bestå av SAF till 2050, har rådet hållit fast vid kommissionens ursprungliga förslag om ett mål på 63 procent. Det finns olika åsikter om vilka avancerade biobränslen och avfallsråvaror för biobränslen som bör ges grönt ljus för att möta efterfrågan på bränsle samtidigt som hållbarheten bibehålls.

När det gäller EU:s handelssystem för utsläppsrätter EU ETS finns skilda meningar gällande omfattningen där parlamentet anser att även flygningar till och från EU ska ingå i handelssystemet, men också huruvida gratistilldelningen av utsläppsrätter ska fasas ut 2025 (Parlamentet) eller 2027 (Ministerrådet).

Sjöfart

EU:s ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen från sjöfartssektor är inriktade på "FuelEU Sjöfart", systerlagstiftningen till flygsektorns gröna flygbränslelag. Istället för att kräva specifika gröna bränslen sätter FuelEU Sjöfart upp stegvis stigande mål för att minska växthusgasintensiteten hos bränslet som används ombord på fartyg. På sjöfartsområdet har parlamentet ännu inte nått fram till någon gemensam position.

Vägtransport

Det på förhand kanske största hindret har klarats ut. Parlamentet och ministerrådet är överens om att avsluta försäljningen av bensin- och dieselbilar till 2035.

Vilken roll elektrobränslen ska ha i vägtrafikens klimatomställning är en möjlig stridsfråga. Parlamentet menar att elektrobränslen ska reserveras för flyg och sjöfart eftersom de trafikslagen är svåra att elektrifiera.

En mer detaljerad genomgång av Europeiska rådets positioner gällande transportdelarna i Fit for 55 återfinns i miljöbloggaren Magnus Nilssons genomgång. Han konstaterar att ministerrådet i hög utsträckning lägger sig nära kommissionens förslag.

 

Källa: https://www.euractiv.com/section/aviation/news/diplomats-limber-up-for-fit-for-55-transport-laws-negotiations/