Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman


Europeiska revisionsrätten* konstaterar i en sammanställning av skatter och subventioner att de senaste årens priser på energi inte återspeglar utsläppens miljömässiga kostnader. Sverige ger mer i subventioner till fossila bränslen än förnybara.

Europeiska revisionsrätten har gjort en sammanställning över hur beskattning och subventioner av energi ser ut i medlemsländerna och om dessa bidrar till eller motverkar klimatomställningen. En viktig iakttagelse är att medlemsländernas subventioner till olika energislag ökat sedan 2008. Det förklaras främst av att stödet till förnybar energi ökat. Under 2019 gav medlemsländerna närmare 80 miljarder Euro till förnybara energikällor, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2008. Samtidigt har subventionerna till fossila energikällor legat relativt stabilt på omkring 55 miljarder Euro per år under hela perioden.

I 15 av de 27 medlemsländerna är dock stödet till fossila bränslen större än stödet till förnybart. Sverige tillhör denna grupp med ett stöd till fossil energi som är dubbelt så stort som stödet till förnybar energi. Enligt Energimyndigheten är förklaringen att stödet till fossilt bränsle ofta sker i form av skattebefrielse eller skattesänkning till större industrier, jordbruk, sjöfart och luftfart i syfte att hålla uppe sysselsättning, levnadsstandard och hålla nere konsumentpriser.

Källa: Europaportalen.se 

* Europeiska revisionsrättens uppdrag är att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor är att kontrollera att EU-medlen redovisas korrekt, uppbärs och används i enlighet med gällande regler och ger valuta för pengarna. Den inrättades 1977 och blev fullvärdig EU-institution 1993 med säte i Luxemburg.


Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen


En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...