Dubbelkopplat tåg

I den 6:e rapporten över järnvägens utveckling konstateras att persontrafiken fortsätter att växa i EU, medan utvecklingen inom godstrafiken är mer osäker utan någon tydlig trend. Säkerhetsnivån är fortsatt hög. I takt med att järnvägsmarknaden gradvis öppnas upp för konkurrens blir aktörerna alltmer lyhörda för kundernas önskemål och mer innovativa.

Syftet med rapporten är att ge en översikt över de viktigaste utvecklingslinjerna på järnvägsmarknaden och sätta dessa i relation till EU:s mål för utvecklingen av järnvägsmarknaden. Järnvägens utveckling sker mot bakgrund av betydande strukturella förändringar inom sektorn som inleddes genom EU-lagstiftning för över 20 år sedan.

När det gäller arbetet med att öka överflyttningen av gods till järnväg konstateras att internationella karaktärer av dessa transporter medför att de är särskilt känsliga för hinder som gäller kompabilitet för driften och brister i den gränsöverskridande samordningen. Kommissionen kommer därför att lägga fram en ny agenda för kompletterande initiativ och åtgärden för att förbättra situationen vid sidan av den långsiktiga politiken gällande bland annat samordnad användning av ERTMS.

Tar itu med flaskhalsar och missing links

Kommissionens politik för utveckling av infrastrukturen genom TEN-T syftar till att förbättra infrastrukturen genom att ta itu med flaskhalsar och ”missing-links”. Finansiering från TEN-T kan även användas för att öka digitaliseringen av järnvägssektorn.

Rapporten pekar på att järnvägen inte kan betraktas isolerat från andra trafikslag. Det är därför som kommissionen strävar efter lika villkor för intermodal konkurrens, vilket ändringen av Eurovignettedirektivet är ett exempel på. Kommissionen har också beställt en omfattande studie om internalisering av externa kostnader i de olika trafikslagen. Detta kommer att hjälpa till att bedöma i vilken utsträckning principerna "användaren betalar" och "förorenaren betalar" tillämpas i medlemsstaterna för alla trafikslag.

Källa: EU-kommissionens webbplats.