Hand stoppar i laddkabel i ett uttag Foto_Mostphotos

En provisorisk överenskommelse om förordningen om alternativ bränsleinfrastruktur (AFIR) har slutits mellan parlamentet och rådet. För vägtrafiken innehåller AFIR bestämmelser om maximalt tillåtna avstånd mellan laddstationer och tankställen för vätgas. För flyg och sjöfart finns bestämmelser om att flygplatser och hamnar ska tillhandahålla alternativa lösningar så att stillastående farkoster inte behöver hålla sina motorer i gång.

Överenskommelsen anger obligatoriska nationella minimimål för utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen och uppmanar EU-länderna att presentera särskilda planer för hur de ska uppnå dem. AFIR är en av förordningarna som ingår i fit for 55 och innehåller följande huvudpunkter:

  • Laddstationer för bilar minst var 60:e kilometer och för lastbilar var 120:e kilometer på transeuropeiska transportnätets stomnät.
  • Tankstationer för vätgas minst var 200:e kilometer på transeuropeiska transportnätets stomnät.
  • Det ska vara enkelt att ladda el och tanka vätgas med tydlig prisinformation.

Sveriges infrastruktur och bostadsminister och förhandlare för EU:s medlemsländer uppger att avtalet kommer att säkerställa att européer "inte längre har en anledning att känna oro över att hitta laddnings- och tankstationer [för] sin el- eller bränslecellsbil".

Andreas Carlson, svensk infrastruktur- och bostadsminister och förhandlare för EU:s medlemsländer, sa att avtalet kommer att säkerställa att européer "inte längre har en anledning att känna oro över att hitta laddnings- och tankstationer [för] sin el- eller bränslecellsbil". Företrädare för olika grupper i parlamentet och åkerinäringen har uttalat sig i positiva ordalag om överenskommelsen.

Den provisoriska överenskommelsen om infrastruktur för alternativa bränslen måste fortfarande godkännas av rådets ständiga representanters kommitté och parlamentets transport- och turismkommitté, och sedan av parlamentet och rådet som helhet.

Källa: Fit for 55: deal on charging and fuelling stations for alternative fuels | News | European Parliament (europa.eu)

Alternative fuel infrastructure: Provisional agreement for more recharging and refuelling stations across Europe - Consilium (europa.eu)

EU reaches deal to boost charging infrastructure across the bloc – EURACTIV.com