Preciseringsöversyn − några utgångspunkter

Öresundsbron

De transportpolitiska målen antogs av riksdagen 2009. Då fastslogs att de transportpolitiska målen består av ett övergripande mål, och två mål som benämndes funktionsmål respektive hänsynsmål. Av propositionen (Prop. 2008/09:93) framgår att regeringen då ansåg att funktionsmålet och hänsynsmålet skulle betraktas som jämbördiga. Regeringen har 2016 förtydligat att den nu anser att funktionsmålet i huvudsak bör utvecklas inom ramen för hänsynsmålet (prop. 2016/17:1 och prop. 2016/17:21).

PM 2016:17
Publicerad:  8 december 2016

Syftet med denna PM är att ge en bild av de befintliga preciseringarna och deras överensstämmelse med regeringens prioriteringar. Vidare diskuteras vilka utvecklingsbehov som kan finnas för måluppföljningen och målstyrningen inom transportpolitiken. En viktig frågeställning är om de nya preciseringarna bättre ska kunna spegla regeringens transportpolitiska prioriteringar samtidigt som de fortsatt har en funktion att konkretisera målen.

Läs mer här