Arbetspendling i storstadsregionerna

Buss vid bushållplats

Trafikförseningar för de som pendlar till arbetet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kostar samhället årligen cirka 8,5 miljarder kronor. Inkluderas miljökonsekvenser till följd av de färdmedelsval som görs stiger kostnaderna till elva miljarder. Det framgår av en rapport som Trafikanalys överlämnade till regeringen 31 maj 2011.

– Om det inte genomförs omfattande satsningar bland annat för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken kommer kostnaderna för arbetspendlingen att öka väsentligt under kommande år. I förlängningen kan det begränsa de regionala och nationella tillväxtmöjligheterna, säger Krister Sandberg, kvalificerad utredare på Trafikanalys.

Rapporten visar att de totala samhällsekonomiska kostnaderna för arbetspendlarnas förseningar och miljöpåverkande utsläpp i storstadsregionerna uppgår till cirka 11,5 miljarder kronor om året, varav tre miljarder utgörs av miljökostnaderna för utsläpp, till följd av resenärernas färdmedelsval. Den största andelen arbetsresor görs med personbil.

– De flesta arbetsresorna genomförs av män, som i högre grad åker bil medan kvinnor åker mer kollektivtrafik till och från jobbet, säger Krister Sandberg.

Trafikanalys presenterar en omfattande lista över bristerna vid arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. Järnvägsnätets belastning är hög både in till och inom respektive region. Trängseln är stor vid bytespunkter och också vägnätet är högt belastat.

Stockholmsregionen är hårdast drabbad och kommer, trots stora investeringar, att vara hårt belastad med fler flaskhalsar år 2030 än idag, både på vägar och spår. Eftersom trängsel inte i längden kan byggas bort med väginvesteringar krävs betydande insatser för en utökad kollektivtrafik.

Göteborgsregionen står inför införande av trängselavgifter. Det bör minska trängseln för bilister, spårvagnar och bussar vilka är hårt drabbade i regionen. Regionen kännetecknas av en för sin storlek och sina förutsättningar hög biltrafikandel.

Kollektivtrafikanvändningen i Malmöregionen har fördubblats sedan 2005 och regionen har fått förändrade förutsättningar för spårtrafiken i och med öppnandet av Citytunneln. Trots detta har regionen kapacitetsproblem för spårtrafiken, med förseningskostnader som är i paritet med kostnaderna i den betydligt större Göteborgsregionen.

Genomsnittliga restider för en arbetsresa i respektive region

Genomsnittliga restider för en arbetsresa i respektive region
  Arbetsresa inom området Arbetsresa till och från området
Stockholm 29 minuter 61 minuter
Göteborg 24 minuter 50 minuter
Malmö 20 minuter 52 minuter (Sverige)
48 minuter (Danmark)