Väg med bilar i snötäckt landskap

Rapporten "Arbetspendling i Norrbottens och Västerbottens län – en nulägesanalys" utgör redovisningen av ett regeringsuppdrag och innehåller en analys av förutsättningarna, inklusive ett antal hinder, för arbetspendling i regionen.

Analysen visar att regionen, där efterfrågan på arbetskraft förväntas öka de närmsta åren, står inför ett antal utmaningar:

  • Befolkningsunderlaget är i flertalet kommuner litet och minskande, vilket försvårar möjligheterna att rekrytera arbetskraft lokalt.
  • Förutsättningarna för regionförstoring som lösning är starkt beroende av transportsystemens möjligheter att knyta samman olika regioner.
  • Förutsättningarna skiljer sig starkt mellan kust och inland. Trafikslagen behöver komplettera varandra över kommun- och länsgränser och transportsystemet måste kunna erbjuda möjligheter för pendling inom en rimlig tidsram.

Det är ungefär 15 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i regionen som reser till och från arbetet över en kommungräns. Resorna sker främst mellan kustkommunerna, eller mellan en kust- och en inlandskommun, men arbetsresorna kan även vara betydande inom de stora kommunerna. Länsöverskridande pendling är ovanlig. Arbetsresor mellan Sverige och Norge går i enkel riktning till arbete i Norge, medan pendlingsströmmarna mellan Sverige och Finland är mer balanserade.

Både den genomsnittliga reslängden och restiden per arbetsresa är kortare i de två länen än i övriga riket. Detta indikerar begränsade lokala arbetsmarknader med små avstånd mellan boende och arbetsplats. Kommunerna ligger ofta på stora avstånd från varandra, avstånd som det inom rimliga restider inte går att överbrygga för daglig pendling. Person- och godstransporter konkurrerar i dagsläget om kapacitet, på såväl väg som järnväg.

Arbetsresorna utförs till stor del med personbil, cirka 65 procent av de boende i de större kommunerna och drygt 70 procent i de mindre, vilket är en högre andel än övriga Sverige. Vägnätet håller delvis låg standard och personbilsflottans genomsnittliga ålder är hög. Att resa till och från arbetet med kollektiva färdmedel är inte lika vanligt som i övriga riket. Kollektivtrafiken är inte anpassad för att möjliggöra arbetspendling i glesa regioner.

Rapporten presenterar även förslag till vidare analyser av möjliga åtgärder för att underlätta arbetspendling.

2011 hade Trafikanalys ett uppdrag om att beskriva arbetspendlingen i storstadsområden. Läs mer om det uppdraget och resultatet här.