Flera par fötter som går på golv

Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad analys av Reseavdragskommitténs förslag på ett förändrat system för skattelättnad för arbetsresor (Trafikanalys Rapport 2020:8).

Hela underlagspromemorian hittar du här

PM 2020:6
Publicerad:  1 juli 2020

Ambitionen har varit att tydliggöra omfattningen av hur många som kan göra avdrag i det föreslagna systemet totalt, samt uppdelat på olika avstånd och geografi. En skillnad mot huvudrapporten är att i detta PM har alla siffror om antalet förvärvsarbetande räknats upp till att motsvara ungefärligen RAMS 2018. Av knappt 5 miljoner förvärvsarbetande har drygt 800 000 personer arbetsresor som överstiger 30 km (cirka 20 procent).

Ungefärlig avståndsfördelning är 550 000 med avstånd mellan 30 och 80 km, 100 000 mellan 80 och 150 km, och 150 000 har mer än 150 km till sin registrerade arbetsplats. Ungefär 830 000 av de förvärvsarbetande som reser mellan 15 och 30 km till arbetet idag, varav 670 000 beräknas resa med bil och 320 000 räknar med bilavdrag.

Personbilar dominerar arbetsresandet

Bilen är dominerande med cirka 60 procent av arbetsresorna, kollektivtrafiken står för 17 procent, cykel för 12 procent och gång för 9 procent. Annat färdsätt – bland annat moped, motorcykel och flyg – står för 2 procent. För resor över 30 kilometer står bilen för 79 procent, kollektivtrafik för 20 procent, och flyg för 1 procent. Ungefär 850 000 förvärvsarbetande räknar med bilavdrag för arbetsresor i sin självdeklaration. Andelen förvärvsarbetande som räknar med att göra bilavdrag är störst i Glesbygds- och Landsbygdskommuner, omkring 25 procent, medan andelen i Stad är 14 procent. I Glesbygdskommuner är antalet som räknar med bilavdrag cirka 40 000, i Landsbygdskommuner 260 000 och i Stadskommuner 550 000.