Tom Petersen
Kvalificerad utredare tom.petersen@trafa.se 010-414 42 11 076-128 74 07 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Tom arbetar med utredningar om kollektivtrafik, cykling och särskilda persontransporter samt frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Han ingår också i användarrådet för persontransporter.

Elbil laddar

Yttrande över Jämlikhetskommissionens betänkande


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46) och vill med anledning av det läm...

Tankning av bil Foto: Mostphotos

Transporternas ekonomiska överkomlighet - hur mäter vi det?


Trafikanalys föreslår nya mått för indikatorn Transporternas ekonomiska överkomlighet i den årliga uppföljningen av de...

Foto:anhbg/Mostphotos

Resmönster under coronapandemins första halvår


  Coronapandemin påverkade resandet kraftigt under det första halvåret mars–augusti 2020. I genomsnitt minskade antalet förflyt...

Tre parkerade bilar

Arbetsresor för personer med funktionsnedsättning


Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Flera par fötter som går på golv

Förvärvsarbetande och deras arbetsresor


Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

""

Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser


Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna...

Personbil på landsväg

Konsekvenser av reseavdraget ska utredas


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet...

""

Yttrande över betänkandet "Skattelättnad för arbetsresor".


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet, "Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneut...

Färdtjänstbil

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Färdtjänstbil

Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet


Trafikanalys redovisar ett regeringsuppdrag om att kartlägga hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med...

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Publicering av tabeller om färdtjänst och riksfärdtjänst 2018.

Färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2018.

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

""

Vad vet vi om taxi?


Trafikanalys har genomfört en studie som ger en översikt över taxis olika roller i transportsystemet. Den kartlägger också...

Cyklist på cykelväg

Cykeltrafik - mätmetoder och nationella mål


Hur utvecklas cyklingen i Sverige egentligen? Metoderna för cykelmätningar skiljer sig åt mellan olika kommuner och...

Cyklister i trafik

Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

Hand på en bilratt

Taxi och samåkning – idag, imorgon och i övermorgon


Yttrande om betänkandet Taxi och samåkning – idag, imorgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

Människor på tunnelbaneperrong

Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - analys av mätmetodik


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en mätmetod och viktningsmodell...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - insamling och viktning


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en mätmetod och viktningsmodell...

Flera par fötter som går på golv

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet


Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder?

Buss vid bushållsplats

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet


Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder?

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar 2013-2015


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en metod för mätning och...

Person håller i en cykel

Fler ska cykla säkert


En svensk cykelstrategi, som ska öka cyklandet utan att äventyra säkerheten, planeras vara färdig innan sommaren 2016.

Buss vid bushållplats

Män reser mer kollektivt


En större andel av mäns i yrkesverksam ålder resande i regional trafik sker med kollektiva färdslag nu än för tio år sedan. Huv...

Två personer cyklar

De korta cykelresorna blir allt färre


Befolkningen i Sverige cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag, det är en nedgång med 16 procent sedan mitten av...

Dubbelkopplat tåg

Res lätt med biljett


Ändringar och kompletteringar föreslås i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt följdändringar i förordningen (2011:1126) om...

Buss vid bushållsplats

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013


Undersökningens syfte var att kartlägga den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sveriges län under 2013.

Tågräls i stadstrafik

Utveckling av utbudet för järnväg


Marknaden för långväga persontrafik på järnväg började öppnas för konkurrens från år 2010 och är från 2012 helt öppen. Den...

Man i rullstol och kvinna på väg in i färdtjänstbil

Lagstiftningen för särskilda persontransporter


Trafikanalys har på uppdrag från regeringen gjort en förstudie om särskilda persontransporter: färdtjänst, riksfärdtjänst,...

Färja

Statistik om kommersiell linjetrafik på vatten 2012 - en pilotstudie


Sedan den 1 augusti 2012 omfattas all regional kollektivtrafik på vatten av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). För att...

Personer väntar på tunnelbana

De första regionala trafikförsörjningsprogrammen


Trafikanalys har inom ramen för sitt regeringsuppdrag att utvärdera marknadsöppningen inom kollektivtrafiken granskat de...