Människor på tunnelbaneperrong

I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av anropsstyrd trafik i Dalarnas och Kalmar län.

Läs rapporten här:

Rapporten redovisar erfarenheter och lärdomar för andra län, till stor del skildrat av tjänstemän och politiker, men med resenärerna i fokus.

Kollektivtrafik som går i linjetrafik är – om beläggningen är tillräckligt stor – kostnadseffektiv jämfört med taxi, som ofta används för färdtjänst, sjukresor och viss skolskjuts. Genom att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, samordna resor av olika slag, införa anropsstyrd matartrafik med mera, kan behovet av taxiresor minskas. Därför har det under lång tid varit en ambition från regionalt håll att dels integrera olika typer av transporter som kräver särskilt tillstånd med varandra, dels integrera dem med den linjelagda kollektivtrafiken. Integrationen försvåras av att det är olika lagar som styr de olika trafiktyperna och att olika myndigheter bara ansvarar för sin del av trafiken.

Dalarnas och Kalmar län har ändå kommit relativt långt i denna integrering. I Kalmar län har processen skett över en längre tid medan man i Dalarnas län försökt genomföra omfattande förändringar på kort tid. Trafikanalys uppföljning har genomförts genom intervjuer med tjänstemän i både regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting, samt genom en enkät med resenärer i kollektivtrafiken. Dessutom ingår en kort bakgrund till samhällets engagemang i frågan.