Färdtjänstbil

Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har framförts önskemål om en mer heltäckande statistik inom området.

Läs/ladda ner publikation

Utredningen om ny lagstiftning för särskilda persontransporter föreslår att Trafikanalys får i uppdrag att tillsammans med SCB utveckla en kompletterande nationell statistik om särskilda persontransporter vad gäller resande, utbud, kvalitet och kostnader. Trafikanalys har därför genomfört en inventering av möjliga datakällor inom området.

Det finns mycket användbara uppgifter om särskilda persontransporter – tillståndstyperna färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, elevresor och sjukresor – som redan används på lokal och regional nivå idag, och därför skulle kunna nyttiggöras även för nationell statistik. Det finns dessutom nya register i form av redovisningscentraler som skulle kunna bli mycket användbara för statistikändamål, om lagstiftningen anpassas i den riktningen. Exempel på uppgifter som finns men inte sammanställs idag är körsträckor och transportarbete (personkilometer).

Inventeringen ger en överblick över tillgängliga data- och uppgiftskällor för statistik om tillstånd, resande, utbud och kostnader. Framställningen omfattar en redovisning av önskvärda variabler, av populationerna, möjliga observationsobjekt, ramar och ramtäckning. Beroende på datakälla finns det olika förutsättningar för att samla in olika variabler, med olika tillförlitlighet och uppgiftslämnarbörda. Olika tillståndstyper har också olika förutsättningar och avgränsningar av de befintliga uppgifterna, och det varierar också vem som är mest lämpad som uppgiftslämnare.

Myndigheter lämpliga uppgiftskällor

En slutsats som kan dras är att den lämpligaste uppgiftskällan för de flesta uppgifter fortfarande är myndigheterna, men att de uppgifter som ska lämnas bör specificeras i tydliga föreskrifter, som kan användas av leverantörerna av planeringsprogramvaran som mallar för sina rapportfunktioner. Det kommer dock fortsatt att finnas ett antal kommuner som hanterar uppgifterna helt manuellt.

Denna PM lämnar också en kort beskrivning av resorna och trafikens utförande idag för olika tillståndstyper, och de få tidigare undersökningar som finns refereras. Slutligen förs också en diskussion om samverkan mellan Trafikanalys och branschen, samt om konsekvenser på statistiken av olika mått på resande, när trafiken med särskilda persontransporter blir mer och mer integrerad med kollektivtrafiken.