Personbil på landsväg

Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet "Skattelättnad för arbetsresor".

Den 26 juni 2019 överlämnade reseavdragskommittén sitt slutbetänkande Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) till regeringen. Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form och att avdraget ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

Trafikanalys uppdrag

Regeringens uppdrag till Trafikanalys innebär en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av reseavdragskommitténs förslag i betänkandet.

  • Det gäller dels för personer som bor och/eller arbetar i glesbygd, dels för personer som har begränsad tillgång till eller saknar kollektivtrafik. Den fördjupade analysen ska belysa om konsekvenserna här skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

  • Analysen ska också fördjupas i de delar som rör resmönster och färdmedelsfördelning i områden där tillgången till kollektivtrafik är begränsad eller saknas. Trafikanalys ska utreda i vilken omfattning personer i olika avståndsintervall, mellan bostad och arbetet, har tillgång till kollektivtrafik och hur deras möjligheter är att resa till och från arbetet med kollektivtrafik.

  • Analysen ska belysa i vilken omfattning förslagen kan påverka resmönstren för personer som bor och/eller arbetar i en glesbygdskommun och som har långa avstånd till och från arbetet. Det fördjupade underlaget ska vara ytterligare stöd för att kunna bedöma förslagets konsekvenser för regionförstoringen i landet och i vilken utsträckning det kan påverka kompetensförsörjningen i glesbygdskommuner.

  • Trafikanalys ska även fördjupa analysen i den del som rör konsekvenser för sjuka och personer med funktionsnedsättning och i vilken omfattning förslaget påverkar de som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning måste göra arbetsresor med bil.

Uppdraget redovisades till regeringen (Finansdepartementet) den 5 juni 2020.