Yttrande över Jämlikhetskommissionens betänkande

Elbil laddar


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46) och vill med anledning av det lämna följande yttrande.

Sammanfattande kommentarer

Utredningen identifierar på ett intressant sätt orsakerna till att ojämlikheter uppstår. Den behandlar många områden för åtgärder i syfte att utjämna olikheter i medborgarnas för­utsättningar, varav en del berör transporter och tillgänglighet. Förslagen i betänkandet är dock oftast allmänt hållna, medan skarpa förslag behöver beakta de samhälls­ekono­miska kostnaderna, befintlig lagstiftning, pågående trender och redan igångsatta initiativ. Samtidigt förstår vi att alla förslag inte kan präglas av samma djupa förståelse och detalj­kunskap för respektive politikområde.

Trafikanalys kan genom vår årliga uppföljning av de transportpolitiska målen bekräfta bilden att tillgängligheten till skolor, gymnasieskolor och vårdcentraler utvecklats ojämnt i landet den senaste tioårsperioden. Vi stödjer förslaget om en strategi för högre utbildning på distans, eftersom det skulle inverka positivt på flera av de transportpolitiska målen och dessutom verka hämmande för smittspridning. Kostnadssidan och de samhälls­ekonomiska vinsterna av förslaget på lokala lärcentra behöver utredas. Vi kommer att fortsätta följa upp tillgängligheten även framgent.

Vi menar att förslaget om att utreda ett statligt administrerat system för laddning av elfordon inte är ändamålsenligt, givet de insatser som redan görs och har gjorts under flera år. Däremot ser vi en stor nätverksvinst för konsumenterna om staten kan få leverantörerna av laddningsmöjligheter att samordna sig vad gäller produkter och betallösningar, och ge tillträde till varandras kunder på motsvarande sätt som finns för tankning av fossila bränslen. Störst blir vinsten om detta kan samordnas i hela EU.

Vi stöder förslaget om utvecklad fördelningsanalys för transportpolitiken och har själva lagt förslag i den riktningen i våra byggstartsgranskningar.

Hela yttrandet hittar du här


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...