Yttrande över Jämlikhetskommissionens betänkande

Elbil laddar


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46) och vill med anledning av det lämna följande yttrande.

Sammanfattande kommentarer

Utredningen identifierar på ett intressant sätt orsakerna till att ojämlikheter uppstår. Den behandlar många områden för åtgärder i syfte att utjämna olikheter i medborgarnas för­utsättningar, varav en del berör transporter och tillgänglighet. Förslagen i betänkandet är dock oftast allmänt hållna, medan skarpa förslag behöver beakta de samhälls­ekono­miska kostnaderna, befintlig lagstiftning, pågående trender och redan igångsatta initiativ. Samtidigt förstår vi att alla förslag inte kan präglas av samma djupa förståelse och detalj­kunskap för respektive politikområde.

Trafikanalys kan genom vår årliga uppföljning av de transportpolitiska målen bekräfta bilden att tillgängligheten till skolor, gymnasieskolor och vårdcentraler utvecklats ojämnt i landet den senaste tioårsperioden. Vi stödjer förslaget om en strategi för högre utbildning på distans, eftersom det skulle inverka positivt på flera av de transportpolitiska målen och dessutom verka hämmande för smittspridning. Kostnadssidan och de samhälls­ekonomiska vinsterna av förslaget på lokala lärcentra behöver utredas. Vi kommer att fortsätta följa upp tillgängligheten även framgent.

Vi menar att förslaget om att utreda ett statligt administrerat system för laddning av elfordon inte är ändamålsenligt, givet de insatser som redan görs och har gjorts under flera år. Däremot ser vi en stor nätverksvinst för konsumenterna om staten kan få leverantörerna av laddningsmöjligheter att samordna sig vad gäller produkter och betallösningar, och ge tillträde till varandras kunder på motsvarande sätt som finns för tankning av fossila bränslen. Störst blir vinsten om detta kan samordnas i hela EU.

Vi stöder förslaget om utvecklad fördelningsanalys för transportpolitiken och har själva lagt förslag i den riktningen i våra byggstartsgranskningar.

Hela yttrandet hittar du här


Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...