""

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet, "Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor" (SOU 2019:36).

Sammanfattning

Trafikanalys ställer sig bakom förslaget om en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Förslaget är i linje med de transportpolitiska målen, med klimatmålet och med etappmålet om hållbar stadsutveckling på 25 procent transportarbete med gång, cykel- och kollektivtrafik till 2025.

Utredningens konsekvensanalys är omfattande och föredömlig på många sätt. Vi befarar dock att gruppen personer med funktionsnedsättning är betydligt större än utredningens uppskattning och att förslagets konsekvenser i den delen inte är fullödigt beskrivna. Dessutom saknar vi mer högupplösta geografiska fördelningseffekter.

Övergripande kommentarer

Det finns idag en mångfald styrmedel inom transportområdet. Av dessa motverkar en del styrmedel andra, såsom t.ex. reseavdrag motverkar energi- och koldioxidskatter på drivmedel. Trafikanalys välkomnar därför en översyn av reseavdragen.

Trafikanalys följer på regeringens uppdrag årligen upp de transportpolitiska målen. Det transportpolitiska funktionsmålet uttrycker att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transport­systemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Enligt hänsynsmålet ska transportsystemets utformning, funktion och användning anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Det nuvarande reseavdragets inverkan på transportpolitisk måluppfyllelse har samman­fattats i Trafikanalys regeringsuppdrag om skatter och avgifter som redovisades i oktober 2018. Analysen visade att dagens reseavdrag har en viss positiv inverkan på funktions­målet via indikatorn transporternas ekonomiska överkomlighet, men ingen påverkan på vare sig geografisk tillgänglighet eller standard och tillförlitlighet. Inom hänsynsmålet fanns en negativ inverkan på nio av de tolv indikatorerna inom klimat, miljö och hälsa. På övriga tre indikatorer bedömdes reseavdraget inte ha någon påverkan alls. De indikatorer som bedömdes påverkas mest negativt av dagens reseavdrag var frisk luft inom området miljö. Det är därför positivt med en översyn av reseavdraget i syfte att få en överflyttning av arbetsresandet från bil till kollektivtrafik, där sådan finns att tillgå.

Hela remissyttrandet finns nedan.