""

Trafikanalys har genomfört en studie som ger en översikt över taxis olika roller i transportsystemet. Den kartlägger också kunskapskällor och kunskapsluckor om taxi. 

Taxi används för att lösa många olika uppgifter i transportsystemet. Mångfalden av uppgifter gör att det idag inte finns något enkelt sätt att skapa en helhetsbild av branschen. I kartläggningen redovisas vilka tillgängliga källor som finns om taxi som rör resor, trafik och ekonomi, samt vilka begränsningar de har.

De ekonomiska analyserna visar att de totalt cirka 6 700 transportörföretagen sysselsatte närmare 19 400 personer och omsatte knappt 15 miljarder kronor. I genomsnitt omsatte företagen 2,2 miljoner kronor per år och hade 2,9 anställda per arbetsställe. Stockholms län står ensamt för 37 procent av nettoomsättningen för taxi i riket.

I stark kontrast till transportörerna omsätter de identifierade 164 renodlade beställningscentralerna i landet vardera i genomsnitt 58 miljoner kronor per år, och har i genomsnitt 10 anställda.

Regionala analyser visar att de största beställningscentralerna finns i storstadslänen, medan de största transportörföretagen finns i Kalmar, Västerbotten och Dalarna.

Analyser av taxifordon visar t.ex. fördelningen av drivmedel och miljöfordon per län. Störst andel miljöfordon bland taxi återfinns i Stockholms län. Även körsträckor kan delas upp på olika typer av drivmedel, miljöfordon och län.

Resandet med taxi kan studeras genom den nationella resvaneundersökningen, men eftersom taxiresor är av en så liten omfattning – endast 4 promille av alla resor – blir osäkerheterna stora även när flera års undersökningar slås samman. Resvaneundersökningen omfattar också bara resenärer som är folkbokförda i Sverige, vilket leder till en underskattning av det verkliga antalet taxiresenärer.

Den ekonomiska statistiken har på grund av brister i branschkodsindelningen svårt att identifiera beställningscentralerna. För att öka kunskapen om beställningscentraler rekommenderar Trafikanalys att göra det enklare att isolera beställningscentralerna i den ekonomiska statistiken.

En annan rekommendation är att pröva möjligheten med en särskild undersökning inriktad på taxibranschen, bl.a. för att fånga resandet med samhällsbetalda transporter som skolskjuts och sjukresor.

En ny datakälla som är intressant för framtida analyser är de redovisningscentraler, där alla transportörer regelbundet måste tömma ut alla uppgifter om körningar, körsträckor och betalningar. För att det ska bli möjligt att använda denna källa till statistik kan det dock krävas ändringar i lagar, förordningar och föreskrifter.