Färdtjänst Foto:Alexander Farnsworth & Mostphotos

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera och bedöma om det finns behov av att förtydliga vilka kriterier som ska gälla vid prövningen av rätt till färdtjänst.

Regeringen anser att det finns skäl att analysera om den nuvarande tillämpningen av bestämmelserna i lagen om färdtjänst följer de intentioner som anges i förarbetena till lagen.

Det har på senare tid uppmärksammats att personer som tidigare ansetts tillhöra färdtjänstens målgrupp har nekats rätt till färdtjänst. Det har främst rört personer med synnedsättning.

Om analysen i uppdraget visar på behov av ändringar i lagen om färdtjänst ska nödvändiga författningsförslag och en konsekvensbeskrivning redovisas av Trafikanalys.

Trafikanalys ska under genomförandet av uppdraget också inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet samt från berörda funktionshinderorganisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023.