Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Man kör bil i skymning

Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil.

Hela svaret i PDF

Sammanfattning

Trafikanalys delar promemorians bedömning att ett bibehållet reseavdrag med höjning av milersättningen för arbetsresor med bil kommer att leda till ökat bilresande med ökade utsläpp av växthusgaser och större miljöpåverkan till följd. Förslaget försvårar därmed Sveriges arbete med att uppnå klimatmålen.

Trafikanalys ser att det finns brister med den tidigare beslutade färdmedelsneutrala och avståndsbaserade skattelättnaden, men dessa brister kan till stor del hanteras genom justerade nivåer i systemet.

Trafikanalys synpunkter

Motiven till att behålla dagens reseavdrag, med undantag för vissa justeringar, är att det tidigare beslutade systemet med skattelättnad inte i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till skattskyldiga på landsbygden, och att det finns risk för överkompensation i vissa fall. Promemorian redovisar dock inte hur dagens system skulle vara bättre utformat för att bemöta de utmaningar som skattskyldiga på landsbygden eller med bristfällig tillgång till kollektivtrafik anses ha. Tidigare studier har visat att det inte är boende på landsbygden som drar störst nytta av dagens system, utan de med hög marginalskatt och boende i storstädernas ytterområden. Höjd milersättning förstärker dessa fördelningseffekter.

I det beslutade systemet finns förvisso risk för överkompensation. Det gäller dock en mindre grupp skatteskyldiga, i första hand personer som reser med elbil, förmånsbil, samåker eller gör längre arbetsresor med tåg. Dessa subventioner har bedömts ligga i linje med ambitioner rörande elektrifiering av fordonsflottan och ökad andel kollektivtrafikresor.

Trafikanalys instämmer i promemorians konsekvensanalys av ett bibehållet reseavdrag. Att behålla dagens utformning av reseavdraget kommer enligt promemorians analys att leda till flera effekter som inte ligger i linje med de transportpolitiska målen eller med Sveriges klimatmål. Att behålla dagens reseavdrag, samt höja vissa nivåer, bedöms öka antalet arbetsresor med bil, med ökade utsläpp av växthusgaser och övrig miljöpåverkan till följd. Att, som föreslås i promemorian, höja avdragsbeloppet från 18,50 till 25 kronor per mil bedöms bidra till ytterligare ökade utsläpp.

Till det bedöms förslaget bidra till minskad transporteffektivitet genom ökad biltrafik, utglesning av bebyggelse, och därmed på sikt ökade trafikmängder.
Det färdmedelsneutrala och avståndsbaserade systemets effekter på kollektivtrafikefterfrågan uteblir.  

En ytterligare nackdel med att behålla dagens system är att svårigheten att bedöma och följa upp om kravet på restidsförlängning med kollektivtrafik är uppfyllt kvarstår. Åtgärder för att motverka de vanligt förekommande skattefel som görs med dagens system uteblir.

Trafikanalys ser sammantaget problem med dagens system för reseavdrag. I många avseenden hanteras dessa genom den tidigare beslutade färdmedelsneutrala och avståndsbaserade skattelättnaden. I de avseenden det finns brister kan dessa till stor del hanteras genom justerade nivåer. Utformningen av den beslutade skattelättnaden är sådan att det är enkelt att justera nivån för t.ex. skattskyldiga på landsbygden, eller justera avståndsgränserna för att undvika överkompensation.

För mer detaljerade analyser av exempelvis geografiska fördelningseffekter, effekter på kollektivtrafikefterfrågan, m.m., hänvisas till Trafikanalys rapporter och underlagspromemorior till en tidigare version av de nu av riksdagen beslutade förslagen.