Vart är vi på väg? En workshop om transportpolitisk måluppfyllelse på sikt

Bilar på motorväg

Inom ramen för ett regeringsuppdrag om en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen har Trafikanalys genomfört en workshop. Syftet var att belysa hur ett antal betydande samhällsutvecklingstrender kan förväntas påverka olika element i den transportpolitiska målstrukturen. Resultaten sammanfattas i promemorian nedan.

De element som har studerats är de som direkt kan härledas ur målformuleringarna för det övergripande transportpolitiska målet, samt ur funktions- och hänsynsmålen. De trender som ingått i studien är befolkningsutveckling, urbanisering, regionförstoring, digitaliserad kommunikation och konsumtion, globaliserad ekonomi, ökat klimatfokus, teknikutveckling samt ökat fokus på samhällets säkerhet och sårbarhet.

Målelementen Näringslivets tillgänglighet och Alla medborgares tillgänglighet tycks vara de aspekter av de transportpolitiska målformuleringarna som enligt workshopens deltagare gynnas mest av de utvecklingstrender som råder. Trafikanalys bedömer därför att slutsatsen från workshopen är att dessa element har de bästa förutsättningarna för att utvecklas i riktning mot måluppfyllelse på sikt.

I ett mellansegment placerar sig målelementen Miljö, I hela landet och Hälsa. Även för dessa finns förutsättningar för att transportsystemet utvecklas i rätt riktning, men det kan komma att kräva en högre grad av politisk omsorg för att styra utvecklingen.

De tre målelement som har minst att vinna på de rådande utvecklingstrenderna är Klimat, Trafiksäkerhet och Jämställdhet. För att dessa målelement ska vara nåbara på sikt behövs förmodligen mer omfattande politiska insatser i form av lagstiftning och andra styrmedel, som säkerställer att de möjligheter som trenderna ändå anses kunna ge upphov till tas till vara på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse.

I workshopen deltog representanter från Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Näringsdepartementet.