En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser

Timmerlastbilar lastas

Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra en kartläggning av utbud och efterfrågan på trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Trafikanalys har inom ramen för uppdraget genomfört en fältstudie på två uppställningsplatser under försommaren 2016 för att bland annat kartlägga förarnas behov av uppställningsplatser och de egenskaper som chaufförerna själva anser vara viktiga för dessa. Syftet med denna PM är att sammanfatta resultaten av fältundersökningen.

Läs mer här


Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.