Timmerlastbilar lastas

Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra en kartläggning av utbud och efterfrågan på trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Trafikanalys har inom ramen för uppdraget genomfört en fältstudie på två uppställningsplatser under försommaren 2016 för att bland annat kartlägga förarnas behov av uppställningsplatser och de egenskaper som chaufförerna själva anser vara viktiga för dessa. Syftet med denna PM är att sammanfatta resultaten av fältundersökningen.

Läs mer här


Lastbilsundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020

Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet

Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.