Lastbilar på väg

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med el, gas eller etanol.

Hela rapporten med förslaget

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera hur introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp skulle kunna främjas. I uppdraget har det ingått att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon, så att utsläppen av växthusgaser kan minska enligt klimatmålet för inrikes transporter.

I Trafikanalys avrapportering av uppdraget konstateras att det finns cirka 84 000 tunga lastbilar i trafik i Sverige. Av dem är 97 procent dieseldrivna och bara 1,4 procent är särskilt konstruerade för alternativa drivmedel. Varje år nyregistreras knappt 8 000 tunga lastbilar i Sverige och Trafikanalys bedömning är att omställningen mot fossilfrihet kommer att gå långsammare för tunga lastbilar, än för personbilar och bussar.

Den föreslagna miljölastbilspremien uppgår till 40 procent av merkostnaden för fordonet, jämfört med motsvarande diesellastbil, oavsett om det gäller el-, gas- eller etanollastbil. För små och medel­stora företag föreslås premien uppgå, åtminstone i början, till 60 respektive 50 procent av merkostnaden.

Premien som ett villkorat bidrag

Det är viktigt att premien konstrueras så att fordonen blir kvar i Sverige. Det föreslås i första hand ske genom att premien blir ett villkorat bidrag, där villkoret är att fordonet förblir i det svenska fordonsregistret i minst fem år. Ett andrahandsalternativ är att det konstrueras som ett villkorslån som skrivs av och efterskänks under en femårsperiod.

Bedömningen är att ett betydande antal gasfordon redan från början kan komma att lyfta miljölastbilspremie, medan antalet ellastbilar inledningsvis är litet, men kan växa relativt snabbt. Förslaget är att premien införs 2020 och budgeten för första året föreslås vara i storleks­ordningen 60 miljoner kronor, för att sedan öka kommande år.

Teoretiskt sett är inte en miljölastbilspremie det mest effektiva styrmedel som kan konstrueras för att ställa om flottan av tunga fordon så att utsläppen av växthusgaser minskar. Men av de åtgärder som kan vara möjliga faller vissa bort, av olika skäl.

  • Förändrad drivmedelsbeskattning är inte lämplig vid ett strikt fokus på just lastbilar.
  • En koldioxiddifferentierad kilometerskatt hindras tills vidare av europeisk lagstiftning.
  • Förhöjd skatt på lastbilar med sämre klimategenskaper bedöms på marknadsmässig grund vara en oframkomlig väg.

Den 13 augusti 2020 beslutade regeringen om en miljöpremie som ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner. Beslutet bygger på ett modifierat underlag utifrån Trafikanalys förslag om miljölastbilspremie.