Lotsbåt på väg till fartyg

Krönika: Inriktningsunderlag på djupt vatten

Jag läser i Trafikverkets inriktningsunderlag att dagens farledsavgifter inte är konstruerade för att skapa så lite undanträngn...

Foto: Mostphotos

Naturvårdsverkets skrivelse Regeringsuppdrag om kriteriet yrkesmässig och om kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse "Regeringsuppdrag om kriteriet yrkesmässig och om kriteri...

Foto: Mostphotos

Vågade skatter - navigering i sjöfartens förutsättningar

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Vågade skatter - navigering i sjöfartens förutsättningar.

""

Artificiell intelligens som redskap i transportpolitisk omvärldsanalys?

Artificiell intelligens har rönt stor uppmärksamhet under året. Dess hot och möjligheter har diskuterats världen över. Hur ska ...

Foto:Mostphotos/Michael Erhardsson

Yttrande över promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Trafikanalys har i arbetet med underlag för regeringens klimatpolitiska handlingsplan identifierat reduktionsplikten som en...

Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Man reser med tåg

Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Trafikanalys har anmodats att svara på rubricerade remiss omfattande fyra olika förslag till rättsakter och meddelanden i ett...

Vindkraftverk Foto: Mostphotos/Willem van urk

Yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv. Förslaget är komplext...

Lotsbåt på väg till fartyg

Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime. Förslaget är komplext och har dessutom...

""

Yttrande över utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Transportsstyrelsens promemoria, Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta...

Rondell uppifrån

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2018

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Lastbilar på väg

Ny miljöpremie för lastbilar föreslås

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs. Premi...

""

Introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska analyseras

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan a...

""

Citylogistik – scenarier för framtiden

Den här rapporten analyserar hur möjliga utvecklingsvägar för citylogistik i större svenska städer kan påverka transportpolitis...

Fronter på flera lastbilar

Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2014

Föreliggande redovisning är inriktad på persontransportmodeller. Trafikanalys har tidigare redovisat ett internationellt...