Gunnar Eriksson

Gunnar Eriksson
Avdelningschef gunnar.eriksson@trafa.se 010-414 42 03 076 128 74 03 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Gunnar är chef för Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys.

""

Artificiell intelligens som redskap i transportpolitisk omvärldsanalys?

Artificiell intelligens har rönt stor uppmärksamhet under året. Dess hot och möjligheter har diskuterats världen över. Hur ska ...

Foto:Mostphotos/Michael Erhardsson

Yttrande över promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Trafikanalys har i arbetet med underlag för regeringens klimatpolitiska handlingsplan identifierat reduktionsplikten som en...

""

ABC om styrmedel - nyutgåva

Vi har publicerat en uppdaterad version av promemorian ”ABC om styrmedel”. Syftet med promemorian är att bidra till en gemensam...

Skepp och kranar i Göteborgs hamn Foto: Mostphotos

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i...

Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

""

Styrmedel för energieffektiva vägfordon

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

""

Trafikverkets modeller för steg 1- och steg 2-åtgärder

Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Årets...

Man reser med tåg

Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Trafikanalys har anmodats att svara på rubricerade remiss omfattande fyra olika förslag till rättsakter och meddelanden i ett...

Vindkraftverk Foto: Mostphotos/Willem van urk

Yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv. Förslaget är komplext...

Räls Foto: Mostphotos

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020

Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här...

Foto: Mostphotos

Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn

Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys...

""

Yttrande över utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Transportsstyrelsens promemoria, Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta...

""

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon

Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...

fotoMostphotos_KirsiForsberg

Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet

Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder so...

""

Yttrande över SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över betänkandet ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63). Nedan följer våra...

Bro

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till förändringar i föreskriften (TSFS 2016:105) om avgifter

Trafikanalys anser att Transportstyrelsens gemensamma principer för sin kostnads­fördelning och avgiftssättning är rimliga. 

Rondell uppifrån

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2018

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Lastbilar på väg

Ny miljöpremie för lastbilar föreslås

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs. Premi...

""

Arbete inom ramen för SOFT-samarbetet

Näringsdepartementet har efterfrågat transportmyndigheternas synpunkter på SOFT-arbetet. I ett yttrande ger Trafikanalys sin bi...

""

Introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska analyseras

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan a...

Planskild korsning

Yttrande över "Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande"

Trafikanalys har getts möjlighet att yttra sig över ett utkast till det ovan rubricerade forskningsprogrammet.

Lastbilar på väg

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Personbil på landsväg

Vill Trafikanalys att bensinskatten sänks med 2,50 per liter?

I en ledare i Svenska Dagbladet 16 april, "Dieselförbudet ännu ett ryckigt rattande", står att läsa: "När Trafikanalys och VTI...

Personbil på landsväg

Yttrande över betänkandet "Ett land att besöka - en samlad politik för turism och växande besöksnäring"

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet - Ett land att besöka. En samlad politik för turism och växande...

""

ABC om styrmedel

För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...

En buss

Yttrande över betänkandet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Trafikanalys har yttrat sig över det nämnda betänkandet och tillstyrker de huvudsakliga förslagen. Vi ställer oss positiva till...

Tåg i snö

Implementering av klimatlagen i regeringens myndighetsstyrning på transportområdet

Trafikanalys har under höstterminen 2017 haft en praktikant från masterprogrammet i statsvetenskap vid Score, Stockholms...

""

Förändrade föreskrifter för Transportstyrelsens avgifter

Trafikanalys har getts tillfälle att yttra sig över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. 

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Delningsekonomi på användarnas villkor

Trafikanalys har inga invändningar mot utredningen om användarna i delningsekonomin men vill dock lämna ett antal mer specifika...

Planskild korsning

Transportpolitiska mål på regional och lokal nivå

Trafikanalys har låtit genomföra en översiktlig kartläggning av transportpolitiska målformuleringar på regional och kommunal...

Lastbilar på väg

Omvärldsanalys och bedömning av den svenska vägfordonsflottans utveckling

Trafikanalys har slutrapporterat ett regeringsuppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Trafikanalys har lämnat in ett yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Fronter på flera lastbilar

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?

Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

Flygplan i solnedgång

Klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Yttrande om En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47). Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det...

Händer på lastbilsratt

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Cykelväg

Nya tjänster för delad mobilitet

De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Öresundsbron

Migration, invandring och framtida transportpolitik

Hur klarade det svenska transportsystemet de hastigt ökade migrationsströmmarna hösten 2015 och hur måste transportpolitiken...

Öresundsbron

Så tar Trafikverket hänsyn till underhåll vid beslut om investeringar

I den här rapporten undersöker Trafikanalys hur Trafikverket tar hänsyn till framtida underhåll när de planerar och beslutar om...

Händer på lastbilsratt

Godstransporter - en omvärldsanalys

Trafikanalys regeringsuppdrag (N2015/5047/TS) innefattar att ta fram ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om...

Två kvinnor vid dator

Systematiska jämförelser – för lärande i staten

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på utredningen Systematiska jämförelser – för lärande i staten, SOU 2015:36....

Godståg i trafik

Trafikverkets utbildningsverksamhet

Kompetensförsörjning är en viktig faktor för att kunna uppfylla de transportpolitiska målen i framtiden.

Hamn på vintern

Sjöfartsverkets utbildningsverksamhet - fokus lotsutbildning

Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

Hamn på vintern

Ett svenskt tonnageskattesystem

Utifrån ett rent nationellt transportpolitiskt perspektiv är frågan om registreringsland och flaggstat inte av någon större...

Fartyg

EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Trafikanalys och ett antal myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för...

Flygplansvinge

Luftfartsverkets utbildningsverksamhet

Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

Hand på en bilratt

Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter

På många håll i världen pågår för närvarande forskning och demonstration av koncept för självkörande fordon. Förväntningar är...

""

Citylogistik – scenarier för framtiden

Den här rapporten analyserar hur möjliga utvecklingsvägar för citylogistik i större svenska städer kan påverka transportpolitis...

Två händer håller i ett dokument

Haverikommissionens rekommendationer tas om hand

Transportmyndigheternas arbete med att ta emot och genomföra åtgärder som föreslås i rekommendationer från Statens haverikommis...

Bro

Transportpolitik och gränsöverskridande godstransporter i de nordiska länderna

De nordiska länderna i allmänhet, och i synnerhet Finland, Sverige och Norge har liknande grundläggande transportbehov kopplat...

Fronter på flera lastbilar

Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2014

Föreliggande redovisning är inriktad på persontransportmodeller. Trafikanalys har tidigare redovisat ett internationellt...

Flygplansmotor

Konsekvenser av återreglerad flygtrafiktjänst

Trafikanalys gör en konsekvensutredning av en delvis återreglering av lokal flygtrafiktjänst enligt riksdagens tillkännagivande...

Väg med bilar i snötäckt landskap

Nordiska vägar mot en effektivare transportpolitik

Åren 2011 till 2013 arrangerade Trafikanalys nordiska seminarier under rubriken "Nordiska vägar mot en effektivare transportpol...

Motorbåt nära land

Båtpendling för ökad kapacitet

I Sverige har framför allt Göteborg och Stockholm ett antal båtlinjer avsedda för arbetspendling men även för fritidsresor....

""

ABC om CBA - grunder och användning inom transportsektorn

Den samhällsekonomiska nyttan efterfrågas ofta i samband med politiskt beslutsfattande. Det är ett komplext begrepp och det är...

Papper och penna

Trafikplaners känslighet för prognoser

Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag om att analysera befintliga trafikplaners känslighet för prognoser.

Snabbtåg i Kina

Höghastighetsjärnväg - en global överblick

I Trafikanalys uppdrag ingår det att bedriva omvärldsbevakning och omvärlds-analys inom transportområdet. Ett led i detta är at...

""

Bekvämt och effektivt om unga får välja

Ungdomar är som regel bra trendsättare och att studera deras värderingar och attityder kan ge signaler om nya beteenden och...

Två händer håller i ett dokument

Användning och styrning av anslaget för trafikavtal

Trafikanalys redovisade den 2 maj 2012 sitt regeringsuppdrag om att utreda användningen och styrningen av anslaget för...

Planskild korsning

Infrastruktur, transporter och stabilisering av BNP-svängningar

I den här studien analyseras om och hur olika typer av investeringar i infrastruktur kan påverka/stimulera BNP:s utveckling på...

Planskild korsning

Infrastruktur som stabiliseringspolitiskt instrument

Trafikanalys har genomfört en analys av infrastrukturåtgärder som en del av stabiliseringspolitiska åtgärder vid kraftiga...

Flygplansvinge

Organisering av det offentliga åtagandet för flygtrafiktjänster

Luftfartsverkets verksamhet har under senare tid förändrats på många sätt. Regelskrivning och kontroll sköts numera av...

Godståg i trafik

Konsekvenser av införande av COTIF i svensk rätt

Syftet med föreliggande arbete är att bedöma vilka merkostnader som ett införande av COTIF-regler om regressrätt för...

Bro

Produktivitetskommittén och anläggningsbranschen

Under 2010-2012 bistod Trafikanalys Produktivitetskommittén i deras arbete med att följa upp och analysera statliga beställares...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Transportsektorn i framtiden - trender och omvärldsscenarier för transportpolitiken

Det här är Trafikanalys första omvärldsanalys för den svenska transportpolitiken. Den syftar till att skapa en bred strukturell...

Personer leder cyklar vid en kanal med skepp i

Infrastruktur och ekonomisk utveckling

Trafikanalys initierade 2010 ett projekt där Institutet för näringslivsanalys fick i uppdrag att studera samspelet mellan...

Lastning av container på fartyg

Internationell ekonomi, handel och svenska godstransporter

I den här skriften redovisas ett projekt som har använt traditionella handelsmodeller för att kvantifiera den svenska handelns...

Pendlarbåt i höstlandskap

Transportpolitiska mål i de nordiska länderna

Trafikanalys uppdrag är att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera förslag och åtgärder inom...