Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken, och Statskontorets rapport Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken. I remissen ligger att regeringen framför allt vill ha synpunkter på de förslag som lämnats i Naturvårdsverkets redovisning.

Trafikanalys konstaterar att förändringar av avgifterna för miljöprövning som Naturvårdsverket föreslår, i linje med Statskontorets utredning, innebär vissa kostnadsökningar också för infrastrukturprojekt. Inom transportområdet berör det främst Trafikverket, men också Länsstyrelser och infrastrukturhållare inom sjö- och luftfart. Föreslagna förändringar framstår som rimliga givet de direktiv som givits. Det är också naturligt att kostnader för prövning och tillsyn belastar den verksamhet som prövas.

Trafikanalys har inga invändningar mot utredningens förslag.

 


Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

Med koll på omvärlden

I vår instruktion fastställs att Trafikanalys ska bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportområdet. Ansvaret...

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...