Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken, och Statskontorets rapport Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken. I remissen ligger att regeringen framför allt vill ha synpunkter på de förslag som lämnats i Naturvårdsverkets redovisning.

Trafikanalys konstaterar att förändringar av avgifterna för miljöprövning som Naturvårdsverket föreslår, i linje med Statskontorets utredning, innebär vissa kostnadsökningar också för infrastrukturprojekt. Inom transportområdet berör det främst Trafikverket, men också Länsstyrelser och infrastrukturhållare inom sjö- och luftfart. Föreslagna förändringar framstår som rimliga givet de direktiv som givits. Det är också naturligt att kostnader för prövning och tillsyn belastar den verksamhet som prövas.

Trafikanalys har inga invändningar mot utredningens förslag.

 


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets redovisning av regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur ett statligt...