""


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Transportsstyrelsens promemoria, Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar.

Hela yttrandet hittar du här

Remissvar
Publicerad:  23 februari 2021

I promemorian föreslås nya nationella säkerhetskrav under vintern för korta dragbilar, närmare bestämt 2-axliga tunga lastbilar med en drivande axel och med en eller flera tillkopplade vagnar. Kraven syftar till att öka säkerheten och minska antalet olyckor med dessa fordon. För att öka säkerheten vid användning av utländska tunga fordon i Sverige föreslår promemorian vidare att Sverige fortsätter att medverka i internationellt regleringsarbete om tekniska krav på bromsar samt att fortsatt medverka i EU-arbete om högsta tillåtna mått och vikt på fordon.

Trafikanalys har inga synpunkter att framföra på själva förslagen. Däremot konstaterar vi att promemorians konsekvensutredning inte är helt övertygande och i stort saknar försök till närmare kvantifiering av förslagens effekter. Trots detta kommer analysen fram till att de positiva effekterna med förslagen överväger. Enligt Trafikanalys skulle emellertid exempelvis företagens kostnader i form av behov av omlastning och minskad lastkapacitet kunna bli märkbara, åtminstone för de mindre företagen. (Att kraven enligt analysen träffar endast en mindre del av svenska transporter mätt som andel av det totala transportarbetet i Sverige synes heller inte vara relevant i sammanhanget.) Vidare menar konsekvensanalysen att, trots att kraven endast träffar vissa typer av dragbilar, förslagen inte snedvrider konkurrensen till nackdel för någon aktör på marknaden. I vilken omfattning berörda företag består av sådana som erbjuder ett utbud av både korta och längre dragbilar, eller av företag som är mer specialiserade, framgår dock inte av promemorian. Det är därför enligt Trafikanalys svårt att med ledning av konsekvensanalysen bedöma i vilken mån de positiva effekterna står i proportion till eller överväger de negativa effekterna av promemorians förslag.

Även om den knapphändiga informationen i exemplen ovan inte nödvändigtvis behöver välta förslagen, borde enligt Trafikanalys uppfattning en närmare bild och omfattning av såväl positiva som negativa konsekvenser finnas redovisade i en regelrätt konsekvensanalys. Detta inte minst för att kunna ligga till grund för en bedömning av förslagens nettoeffekter.