Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2018

Rondell uppifrån

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här rapporten redovisas verksamheten under 2018.

Hela rapporten

Tidigare redovisningar inom uppdraget har varit breda och försökt att hantera Trafikverkets arbete i sin helhet. De årliga rapporterna har i huvudsak följt samma form och struktur.

Uppföljningen för 2018 utgår från ett annat perspektiv, där syftet är att ge en bild av omvärldens syn på Trafikverkets modellarbete. Därför har intervjuer med experter och intressenter inom området genomförts för att fånga deras syn på Trafikverkets arbete med aktuella modeller.

Sverige i framkant med modellarbete

Totalt har 20 intervjuer genomförts med ett urval av forskare, konsulter, anställda vid statliga och lokala myndigheter och bolag, samt med personer vid andra relevanta organisationer. Den samlade bilden av intervjuerna är att Sverige anses ligga i framkant vad gäller modellarbetet inom området, och att respondenterna har stor tilltro till Trafikverkets kompetens. Modellerna bedöms framförallt som användbara för att göra jämförelse mellan olika investeringar, företrädesvis på nationell eller i viss mån, på regional nivå. Tillkortakommanden som tas upp avseende modellerna rör bland annat,

  • brister i modellernas användarvänlighet och transparens,
  • brister när de gäller möjligheten att göra analyser på lokal nivå, exempelvis för enskilda länkar, något som i sin tur medför trovärdighetsproblem, framför allt i kontakt med aktörer utanför modellvärlden,
  • bristande modellstöd inom vissa områden, exempelvis till regionala kollektivtrafikmyndigheter, godstransporter, samt till vissa trafikslag eller vissa aktörer, som regioner och kommuner.

Här hittar du tidigare års rapporter inom uppdraget.