Naturvårdsverkets skrivelse Regeringsuppdrag om kriteriet yrkesmässig och om kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport

Foto: Mostphotos

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse "Regeringsuppdrag om kriteriet yrkesmässig och om kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport".

Bakgrund och övergripande om förslaget

Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att se över kriteriet yrkesmässig och kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport. I den remitterade skrivelsen lämnas förslag som syftar till att tydliggöra och underlätta tillsynsmyndigheternas och aktörernas arbete för att minska den illegala avfallshanteringen och säkerställa en miljömässigt och hälsomässigt korrekt hantering vid transport av avfall. Bland annat föreslås att skillnaden mellan eget och andras avfall tas bort samt en tidsbegränsad tillstånds- eller registreringsplikt som ger möjlighet till regelbunden uppdatering. Vidare föreslås en bredare tillståndsprövning med möjlighet att också beakta hur tidigare tillstånd har efterlevts. Därtill föreslås ett slopande av nu gällande undantag från tillstånd för några avfallsslag som enligt skrivelsen inte längre kan motiveras från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt.

Trafikanalys synpunkter på förslagen

Trafikanalys delar bedömningen att de föreslagna åtgärderna skulle kunna bidra till att tydliggöra och underlätta arbetet för att minska den illegala avfallshanteringen vid transport av avfall. Vi har därför i princip inga invändningar mot förslagen i skrivelsen. Samtidigt vill vi peka på att det är än viktigare att det finns en fungerande och effektiv tillsyn som kan säkerställa att regelverket följs. Det är också viktigt för att skapa en fungerande marknad med rättvis konkurrens. Så länge som ”mycket få tillsynsåtgärder görs av nationella avfallstransporter på väg” (skrivelsen sid 79) riskerar de föreslagna åtgärderna att endast bli av mindre betydelse och missa syftet att minska den illegala avfallshanteringen. Enligt Trafikanalys uppfattning är det därför viktigt att de föreslagna ändringarna kompletteras med åtgärder för att också stärka den nationella tillsynen.

Beträffande de föreslagna ändringarna i den nu remitterade skrivelsen vill Trafikanalys peka på några otydligheter i några av förslagen. Dessa utvecklas i det fortsatta yttrandet.

Krav på tillstånd gäller, och ska fortsatt gälla, för transporter av större avfallsmängder eller volymer, vilket förefaller helt rimligt. För att förenkla tillståndsgivningen vill man dock i fortsättningen inte göra skillnad mellan eget avfall och andras avfall, utan samma regler ska gälla för båda typer av avfall. Trots detta föreslås något motsägelsefullt att för eget, icke farligt, avfall så ska tillstånd inte krävas även om avfallet är av större mängd eller volym. För att bibehålla förenklingen föreslår Trafikanalys att denna bestämmelse ensas enligt principen om att behandla eget och andras avfall lika, eller att principen tas bort.

Beträffande prövning av sökandens förutsättningar föreslås att utöver personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att transportera avfallet ska även beaktas om verksamheten har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd för avfallstransporter enligt avfallsförordningen eller andra beslut om avfallshantering enligt miljöbalken. Det skulle med andra ord innebära en skarpare prövning av redan etablerade företag än av de som är nya på marknaden. Om detta är avsikten menar Trafikanalys att bestämmelsen bör förtydligas med att så är fallet, eller annars tas bort.