Citylogistik – scenarier för framtiden

""

Den här rapporten analyserar hur möjliga utvecklingsvägar för citylogistik i större svenska städer kan påverka transportpolitisk måluppfyllelse och vad de kan innebära för transportpolitiska utmaningar. Rapporten har tidsperspektivet fram till år 2050, tillräckligt långt in i framtiden för att tillåta grundläggande förändringar, men samtidigt tillräckligt nära för att inte bli fiktion.

Analysen tar sin utgångspunkt i några globala megatrender som är väsentliga också för hur citylogistikens omvärld utvecklas. Det handlar om urbanisering, globalisering, teknikutveckling och individualisering. Utifrån dessa megatrender sätts fokus på citylogistik.

Nio trender med direkt betydelse för godstransporter i städer identifieras och beskrivs. I det arbetet ligger också att analysera vad som driver respektive trend, liksom mottrender, osäkerheter och konsekvenser för godstransporter i städer. Trenderna har utvecklats i en svensk kontext men de bör vara relevanta för många större europeiska städer. Med utgångspunkt i trenderna konstrueras två axlar till ett så kallat scenariokors. Scenariokorsets fyra scenarier hjälper oss att analysera strategiska osäkerheter. De två axlar är:

  • Omfattningen av framtida godstransporter i städer, mer eller mindre än idag, respektive
  • Teknisk utveckling, snabbare eller långsammare teknisk utveckling än idag.

Rapporten beskriver också transportpolitiska konsekvenser i de olika scenarierna, uppfyllelse av de transportpolitiska målen samt åtgärder och styrmedel.

Rapport


Lastbilsundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020


Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...