Breddad ekobonus föreslås för omlastning av gods till sjöfart och järnväg

""

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. I redovisningen av uppdraget föreslås en ny ”breddad ekobonus” för att minska kostnader för omlastning och stimulera till uppstart av nya transportlösningar som bidrar till överflyttning av gods till sjöfart och järnväg.

I rapporten presenteras ett förslag till ekonomiskt stöd till intermodala godstransporter som tar sin utgångspunkt i det nuvarande ekobonussystemet som är riktat till sjöfart, men som är mer anpassat för att stimulera till nya lösningar som kopplar samman olika transportsystem.

Beräkningar visar att omlastningskostnader för gods är betydande och att de utgör en mycket större andel av den totala transportkostnaden för järnväg och sjöfart, än för vägtransport. Det innebär att det, jämfört med lastbilstransporter, krävs mycket större godsvolymer över längre avstånd för att stordriftsfördelar i transporter med järnväg och sjöfart ska kunna genereras.

Stödet föreslås riktas brett

Det föreslagna stödet riktas brett till flera trafikslag och ansökningar om stöd för en viss transportlösning kan omfatta flera trafikslag. De förändringar som föreslås är i huvudsak inspirerade av och hämtade från antagna stödsystem i omlastningssyfte som funnits eller finns i Europa och som EU-kommissionen efter särskild prövning har godkänt. Stödet har fått en bredare utformning än den nuvarande ekobonusen, bland annat genom att kretsen av möjliga mottagare är större och att stöd även kan ges för fler typer av kostnader.

Utöver att ge utrymme för innovativa nya lösningar kan stödet bidra till att öka efterfrågan och bygga upp volymer som gör det möjligt att i ökad utsträckning generera stordriftsfördelar i transportlösningar med sjöfart och järnväg. Medan stöd till investeringar i utrustning för omlastning kan påskynda utvecklingen mot ökad automatisering i lasthantering, kan driftstöd i en inledningsfas bidra till att minska risker i samband med uppstart av nya transportlösningar.

Det är Trafikanalys bedömning att en ökad användning av transporter som nyttjar järnväg och sjöfart kan ge mindre utsläpp till luft och miljö och bidra till minskad trängsel på vägarna. En omställning från väg till sjöfart eller järnväg innebär oftast en energieffektivisering och minskar såväl koldioxidutsläpp som miljöeffekter i övrigt.