Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden

Nya bilar från fabrik Foto Mostphotos

Trafikanalys har i uppdrag att göra årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling. Denna promemoria innehåller en metodbeskrivning för prognosarbetet inklusive de antaganden som ligger till grund för prognoserna samt Trafikanalys bedömningar.

Läs/ladda ned publikation

Vägfordonsflottans utveckling påverkar i flera avseenden förutsättningarna för framtida transportpolitik liksom förutsättningarna för transportpolitikens måluppfyllelse.

Underlag som beskriver den förväntade utvecklingen av den svenska vägfordonsflottan är därför av stor vikt för såväl utformningen av effektiva styrmedel för transportsektorn som för regeringens budgetarbete.

Prognoserna inkluderar även statistik för de senaste åren och prognoser för innevarande år och de tre kommande åren.

Tillväxttakten för nyregistrerade fordon år 2022, lätta såväl som tunga, bedöms i första hand hämmas av begränsat utbud snarare än lägre efterfrågan på nya fordon. Problematiken med brist på komponenter och begränsat utbud bedöms fortsätta att hämma antalet nyregistrerade fordon under 2022 och 2023. Samtidigt råder hög inflation vilket innebär att hushållens köpkraft på sikt minskar. Det ger avtryck i årets prognoser i form av fortsatt relativt få nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar jämfört med åren före 2020.

Prognoserna bygger data och information som fanns tillgänglig 1 april 2022. I promemorian jämförs också föregående års prognoser med faktiskt utfall.