En miljon laddbara personbilar 2025

""


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var femte personbil i trafik är laddbar då och att antalet bensin- och dieselbilar i trafik har minskat kontinuerligt sedan 2021. Det visar en prognos för vägfordonsflottans utveckling som Trafikanalys tagit fram.

Trafikanalys tar fram korttidsprognoser för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar för innevarande år och kommande tre år, det vill säga 2022–2025. Årets prognoser präglas av en betydande osäkerhet på grund av komponentbrist och svårigheter med leveranskedjor. En situation som har förvärrats på grund av Rysslands invasion av Ukraina och en allt osäkrare konjunkturutveckling. Om vi ser till tidigare år så minskade antalet nyregistrerade fordon under 2020 till följd av covid-19-pandemin.

Färre nyregistrerade fordon de kommande åren

Tillväxttakten av nyregistrerade fordon år 2022, lätta såväl som tunga, bedöms i första hand hämmas av bristande utbud snarare än lägre efterfrågan på nya fordon. Samtidigt råder hög inflation vilket innebär att hushållens köpkraft på sikt minskar. Det ger avtryck i prognoserna med relativt få nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar jämfört med åren före 2020.

Till 2025 bedömer vi att det kommer att finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, varav cirka 600 000 är rena elbilar. Det innebär att cirka 20 procent av personbilarna i trafik är laddbara till 2025. Den bedömda snabba ökningen av laddbara personbilar beror på att privatpersoner i allt högre grad väljer att köpa och leasa laddbara bilar framför andra.

Under 2021 minskade antalet dieselbilar i trafik jämfört med föregående år, vilket är ett tydligt trendbrott. Vi bedömer att både antalet bensin- och dieselbilar i trafik minskar kontinuerligt fram till 2025. De kommer dock att utgöra närmare 70 procent av alla personbilar i trafik enligt vår prognos år 2025.

Eldrivna lätta lastbilar bedöms öka snabbt

För lätta lastbilar bedöms diesel fortsatt vara det dominerande drivmedlet fram till 2025. Under 2021 var 7 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna laddbara. Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar bedöms kunna öka snabbt förutsatt att modellutbudet ökar. I prognosen fram till 2025 bedömer vi antalet lätta lastbilar med eldrift kommer att öka påtagligt under 2024 och 2025. I prognosen för 2025 är mer än 25 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna eldrivna. Till 2025 bedöms 6 procent av alla lätta lastbilar i trafik vara laddbara.

Nyregistrering av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har dock förändrats. Under 2021 registrerades 50 nya tunga lastbilar med eldrift. Det handlar främst om relativt lätta tunga lastbilar, upp till 27 ton. Vi bedömer att antalet eldrivna tunga lastbilar kommer att öka årligen fram till 2025, och enligt prognosen kommer de att utgöra 10 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna år 2025. Även antalet tunga lastbilar med gasdrift bedöms öka fram till 2025 och bedöms utgöra närmare 10 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna 2025. 

18 procent eldrivna bussar år 2025

Antalet nyregistrerade bussar är i en betydande omfattning beroende av aktuella upphandlingar. Sedan 2019 har antalet nyregistrerade bussar med eldrift ökat, och har varit ungefär 200 till antalet per år. I och med att eldrivna bussar har tillkommit i fler bussklasser bedömer vi att eldrivna bussar kommer bli allt vanligare. Enligt vår prognos är 18 procent av bussarna i trafik eldrivna år 2025.