Bro

Under 2010-2012 bistod Trafikanalys Produktivitetskommittén i deras arbete med att följa upp och analysera statliga beställares åtgärder för att förbättra produktiviteten i anläggningsbranschen.

Trafikanalys gav då i uppdrag åt Aalto Universitet att göra en internationell kartläggning av hur andra länder arbetar med innovativ upphandling av transportinfrastruktur för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen.

Studien"Productivity via Procurement in the Rail Sector – an international study" beskriver erfarenheter från upphandling av såväl investeringsprojekt som underhållsprojekt inom järnvägssektorn.

Resultaten visar att infrastrukturprojekt kräver skräddarsydda lösningar,det finns ingen "one size fits all". Det är viktigt att ta hänsyn till många olika faktorer innan man bestämmer sig för vilken upphandlingsmetod som ska användas för ett visst projekt. Resultaten visar också att olika metoder för upphandling har olika effekt på produktiviteten och innovationsgraden. Genom att använda sig av så kallad totalentreprenad (Design-Build på engelska) har beställaren större möjlighet att förbättra produktiviteten och innovationsgraden än genom att använda sig av andra metoder. Andra metoder där entreprenören och beställaren arbetar nära varandra har också stor potential, men dessa metoder är inte så utbredda och väl analyserade som totalentreprenaden. Därför går det inte att säga så mycket om dem.

Det är möjligt att påverka produktiviteten med vilken metod som helst om man använder sig av de metoder som beskrivs i denna och andra rapporter. En nyckelaspekt är att få till stånd rätt beteende hos entreprenören genom att ge entreprenören frihet att utveckla innovativa anläggningsmetoder och göra effektiviseringar. Produktiviteten drivs av entreprenörens processer, metoder, projektledarförmåga, innovationer och effektiviseringsmetoder. Den viktigaste faktorn hos beställaren är att använda rätt upphandlingsmetod för det specifika projektet och ge entreprenören tillräcklig frihet utan att det inverkar negativt på de mål om funktion och hänsyn som är satta för användarna.

Projektledare vid Trafikanalys har varit Björn Olsson. Författare och ansvarig för rapporten är Pekka A. Pakkala vid Aalto Universitet.