Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen

Högakustenbron

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att under tre år analysera Trafikverkets produktivitetsarbete.

Den tredje och sista rapporten i uppdraget sammanfattar vad Trafikanalys funnit hittills i sitt arbete. Detta kompletteras med resultatet av årets uppföljningar. Det handlar dels om en uppföljning av hur genomförandet av de nya arbetssätten har fungerat i ett urval av entreprenader, dels om en uppföljning av genomförande och resultat av Trafikverkets forskning inom området produktivitet och innovation. Trafikanalys har också tittat på hur Trafikverket allmänt följer upp utförande, utfall och resultat i entreprenadavtal samt hur entreprenörerna uppfattar Trafikverket som beställare.

Den första rapporten beskriver strukturen för Trafikverkets produktivitetsarbete. Vissa delar som bedöms särskilt intressanta analyseras också. I den andra rapporten följs några av de projekt och åtgärder upp som bedöms få stor betydelse i Trafikverkets arbete. Det gäller projektet Totalentreprenader i praktiken (TEiP), samt projektet Strategiskt inköp och strategisk upphandling (SISU).

 

Rapporter och underlag