Små förändringar av godsvolymer och transportmönster under pandemin

Container i hamn Foto Mostphotos/Alexander Marko


En ny rapport beskriver hur coronapandemin har påverkat godstransporternas flöden och aktörer.  På en sammanslagen nivå ses bara små förändringar i transportmönster och godsvolymer, men många företag har tvingats anpassa sig till snabba förändringar på godstransportmarknaden.

Pandemin har påverkat samhället i grunden och medfört stora förändringar i vårt konsumtionsmönster. Det har också påverkat godstransporterna. Trots stor variation i efterfrågan på världsmarknaderna, prisökningar på råvaror och störningar i de globala godstransportsystemen har de svenska godstransporterna fungerat relativt väl.

Förutom de kraftiga svängningarna under pandemins första veckor kan vi på en aggregerad nivå endast se små förändringar i transportmönster och godsvolymer. Vi ser heller inga större förändringar på fördelningen av transportarbetet mellan de olika trafikslagen, vilket innebär att det inte tycks ha skett någon överflyttning mellan trafikslagen totalt sett.

Tittar man på varugrupper ser vi ökade godsmängder från skogsbruk, metallråvaror och kartong under pandemiåret 2020. Varor som haft en stor efterfrågan under pandemin, både i Sverige och utrikes. Det tycks också ha skett en överflyttning inom vissa varugrupper som indikerar en överflyttning från sjö och järnväg till väg.

Intervjuer med godstransportaktörer visar dock en mer komplex bild. Företagen har behövt anpassa sig till snabba förändringar på godstransportmarknaden för att upprätthålla volymer eller på kort tid kunnat växla upp verksamheten under pandemin. Vissa företag vi talat med som haft lägre lönsamhet under pandemins första våg, t.ex. de som kört varor till hotell och restaurang, har fortsatt haft minskade volymer under pandemins andra och tredje våg.

Flyget och sjöfarten, som kombinerar passagerartrafik med godstransporter, har haft en svår situation. Även om företagen som vi har talat med inte direkt drabbats av sjukdom i covid, har de påverkats av sjukskrivningar eller vård av sjukt barn när anställda stannat hemma för symptom. Företagen har också påverkats av att pandemin bidragit till störningar i produktionen, brist på komponenter, ökade fraktpriser och längre leveranstider. Pandemin har bidragit till en ökad e-handel. De företag som transporterat e-handelns paket och livsmedel har haft en stark tillväxt. Särskilt stark har tillväxten varit för uppstickare inom e-handelns logistik. Dessa företag har satt en ny standard inom logistik med fossilfria transporter och it-system som svarar mot kundernas krav på snabbhet, spårning, kommunikation mot kund och flexibla leveranssätt. Pandemin har flyttat e-handeln och dess logistik flera år framåt enligt branschföreträdare.

Sammantaget verkar den svenska godstransportsektorn vara robust och haft kapacitet att ställa om till de utmaningar pandemin ställt den inför. Pandemin är inte över men det finns skäl att tro att den svenska godstransportsektorn klarat av pandemins värsta följdverkningar. Det är dock oklart vilka ekonomiska och strukturella långtidseffekter pandemin kommer att få och vilka konsekvenser det för med sig för godstransporterna i Sverige. 

Detta är en av flera rapporter som Trafikanalys publicerar om pandemin och transporter.