Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter

Godståg i trafik

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan säkerställas samt redovisar en uppföljning av godsstatistiken och hur kunskapsuppbyggnaden fortskrider avseende godstransporter.

Trafikanalys producerar och sprider transportstatistik av tre typer; statistik med EU-krav, statistik som ingår i SOS-systemet (Sveriges officiella statistik) samt annan statistik. De två förstnämnda är till stor del överlappande och ansvaret för dessa finns reglerat i europeisk och svensk statistiklagstiftning samt specificeras i Trafikanalys instruktion (SFS 2010:186). Trafikanalys publicerar officiell statistik års- och kvartalsvis i form av bearbetade rapporter och datafiler som samtliga kan hämtas från myndighetens hemsida. År 2015 publicerade Trafikanalys inom ämnesområdet Transporter och kommunikationer 16 statistikprodukter på åtta statistikområden. Statistikområden är fastställda i lag medan produkterna och deras utformning definieras av Trafikanalys.

Officiell statistik ska enligt lagen finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. För all insamling av statistikunderlag gäller att uppgiftslämnarbördan ska minimeras, uppgifter ur befintliga register ska därför användas i så stor utsträckning som möjligt. I praktiken krävs starka skäl för att inleda särskild datainsamling för en ny statistikprodukt eller -tabell som inte redan ingår i Sveriges officiella statistik eller är internationellt efterfrågad.

Läs mer här


EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter


EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs...

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...