Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

KB

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Godstransporter - en omvärldsanalys


Trafikanalys regeringsuppdrag (N2015/5047/TS) innefattar att ta fram ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...

Urbana godstransporter


I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser efters...

Boendeutveckling och investeringar i infrastruktur


Hur lönsam en investering i infrastruktur är beror på graden av resande, som i sin tur beror på var människor bor och arbetar....

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de...

Metoder för kartläggning av skogens varuflöden


Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...