KB

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning

Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Godstransporter - en omvärldsanalys

Trafikanalys regeringsuppdrag (N2015/5047/TS) innefattar att ta fram ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om...

Urbana godstransporter

I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser efters...

Boendeutveckling och investeringar i infrastruktur

Hur lönsam en investering i infrastruktur är beror på graden av resande, som i sin tur beror på var människor bor och arbetar....

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de...

Metoder för kartläggning av skogens varuflöden

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...