Godstransporter - vad skrivs och sägs om konkurrenskraft?

Timmertransport på järnvag FotoMichael ErhardssonMostphotos


Denna PM utgör ett underlag till rapporten "Gods och konkurrenskraftens utveckling" (Rapport 2022:2) och undersöker vad som skrivs och sägs om konkurrenskraft. Avsikten är att öka kunskapen om den nationella godstransportstrategins genomslag och genomförande. Undersökningen visar att uppmärksamheten för godstransporter har ökat de senaste åren.

Hela promemorian i PDF

Undersökningen bygger på en triangulering av datakällor och har analyserat medierapportering om konkurrenskraft, årsredovisningar från transportföretag och transportköpare samt intervjuer med personer i sådana företag.

Undersökningen visar att uppmärksamheten för godstransporter har ökat de senaste åren och vad som skrivs och sägs om konkurrenskraft kretsar kring sex centrala teman: sund konkurrens, överflyttning, effektivitet, hållbarhet, digitalisering och elektrifiering. Sund konkurrens är en nyckelfråga för åkeribranschen och överflyttning är en nyckelfråga för järnvägen och sjöfarten. Båda är komplexa frågor som rör flera aktörer, inom Sverige och internationellt, och utgör spänningar inom och mellan trafikslagen.

Vidare framgår att digitalisering, elektrifiering och i synnerhet hållbarhet är några av de viktigaste katalysatorerna för förändring och utveckling i branschen. Dessa processer utgör nya möjligheter men också risker – inte minst på grund av ovissheten till följd av deras snabba genombrott.

Analysen visar att samspelet mellan aktörer och intressen är komplext och att det finns utmaningar, hinder och spänningar i spel. Medier utgör en arena där spänningar mellan olika aktörer och intressen spelas ut. Undersökningen belyser att medier spelar en viktig roll i meningsskapande kring komplexa frågor och i interaktionen mellan aktörer inom godstransportbranschen och politiken.

Sammanlagt återspeglas en del av strategins centrala områden och insatser i diskursen om godstransporternas och godstransportbranschens konkurrenskraft, även om det sällan görs någon specifik referens till den nationella godstransportstrategin. Trafikanalys har tidigare påpekat att det är av stor vikt att genomförandet av strategin fortsätter i oförminskad takt. Denna undersökning tydliggör, i linje med detta, att det finns ett fortsatt behov av arbete inom analys, dialog och kommunikation, framtagande av styrmedel/regelverk och förslag till beslut på godstransportområdet.