Utvecklad statistik för en elektrifierad transportsektor

Elbil under laddning Foto:Mostphotos

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för hur transportstatistiken kan utvecklas för att kunna beskriva en alltmer elektrifierad transportsektor.

Läs/ladda ner publikation

Rapport 2024:1
Publicerad:  15 januari 2024

Utvecklingsplanen baseras på:

  • en studie om statistikanvändarnas behov,
  • en internationell jämförelse av statistikutveckling och utveckling av statistiska modeller för elektrifiering på transportområdet samt,
  • en analys av hur den officiella statistiken och annan statistik på transportområdet kan och bör utvecklas så att elektrifieringen av transportsektorn kan beskrivas.

Analysen visar att Trafikanalys redan producerar viss statistik om elektrifiering inom statistikprodukterna Godstransporter med tunga lastbilar, Fordon på väg samt Körsträckor. En fortsatt utveckling inom dessa områden och inom Godstransporter med svenska tunga lastbilar är möjlig utan stora förändringar i dagens produktionsprocesser. I de här områdena planeras utveckling av statistiken med avseende på elektrifiering. Satsningar inom Bantrafik och Fordon på väg inleds redan 2024, medan övriga områden följer under perioden 2025–2026.

Trafikanalys ser goda förutsättningar att utveckla statistik för elektrifieringen inom sjöfart och luftfart. Vi bedömer dock att utvecklingsinsatserna inte är nödvändiga så länge det inte finns en betydande trafik med eldrivna fartyg eller flygplan. För kollektivtrafik planeras en utredning om möjligheter att samla in uppgifter med avseende på elektrifiering.

Utmaningar i form av en ökad uppgiftslämnarbörda, låg rapporteringskvalitet och behov av nya datakällor identifierades inom statistikprodukterna Godstransporter med lätta lastbilar, Trafikarbete på svenska vägar, Resvanor, Icke-registreringspliktiga enpersonsfordon.

Statistikanvändarnas behov

En enkätstudie riktad mot statistikanvändare inom relevanta branscher visade att det främst finns efterfrågan på statistik om fordon, transporter, laddinfrastruktur samt energi och utsläpp. Önskemålen inkluderar detaljer kring antal fordon, geografisk fördelning, elektrifieringstyp (batteri eller bränslecell), och information om olika fordonsslag som bussar, personbilar, lastbilar, motorcyklar och arbetsmaskiner. Variation i önskemål beträffande fordonets ålder, ägare och tekniska egenskaper noterades.

För trafik och transporter efterfrågades information om trafikarbete, fördelning efter avståndsintervall och stads- och landsfördelning. Stor efterfrågan på information om laddinfrastrukturen noterades, särskilt inom vägtrafiken, med intresse för antal laddpunkter, effekt och typ av laddpunkter. Respondenter önskade även information om energiförbrukning, utsläpp samt variabler som buller, luftföroreningar och trafiksäkerhet.

Internationell jämförelse

En internationell jämförelse med sex europeiska länder visade att Sverige inte ligger vare sig före eller efter när det gäller statistikutvecklingen inom elektrifiering inom transportsektorn. Alla länder står inför liknande utmaningar, särskilt bristen på statistik om trafik- och transportarbete för vägfordon samt svårigheter med icke-registrerade elektrifierade fordon som elsparkcyklar och elcyklar.