Öresundsbron med fartyg i förgrunden Foto:Mostphotos

Gränsöverskridande godstransporter utgör ungefär en tredjedel av den totala transporterade godsmängden i Sverige. I inrikes gods­transporter används svenskregistrerade lastbilar i en mycket hög grad, medan en större del av gränsöverskridande transporter sker med sjöfart, drygt 60 procent. Det visar Trafikanalys kartläggning av gränsöverskridande godstransporter.

Läs/ladda ned publikation

Rapport 2022:18
Publicerad:  22 december 2022

I denna kartläggning ingår hur stor godsvolym som importeras och exporteras, vilka de mest betydelsefulla varugrupperna är, med vilka trafikslag som transporterna sker, samt vilka Sveriges största handelspartners är totalt och per varugrupp. Kartläggningen har särskilt fokus på den senaste femårs­perioden och illustrerar hur godsflöden koncentreras till ett antal transportstråk och gränspassager. Kartläggningen följer av ett uppdrag från regeringen.

Resultaten visar att exporten och importen av varor, mätt i ton, har rört sig kring en ganska stabil nivå och att Sveriges största handelspartners utgörs av de nordiska grannländerna samt länderna inom EU. Importen från Ryssland har minskat under den senaste 10-årsperioden, särskilt de senaste två åren och har i och med kriget i Ukraina i princip upphört helt. Framför allt har importen av råolja och raffinerade petroleumprodukter minskat kraftigt.

Även de viktigaste varugrupperna för export och import är stabila över tid. Exporten utgörs till stor del av malmer och produkter från utvinning, skogsindustriprodukter och raffinerade petroleumprodukter. Importen är utspridd på andra varugrupper, de viktigaste inkluderar råolja, kemikalier och kemiska produkter, raffinerade petroleumprodukter samt jord- och skogsbruksprodukter.

Flödena av varor till och från Sverige är koncentrerade till ett fåtal större stråk, några få viktiga hamnar och fasta broförbindelser. För järnväg är Malmbanan och Öresundsförbindelsen helt avgörande för att exportera varor. Öresundsbron är viktig för importen av järnvägsgods, liksom för både export och import på väg. Väg och sjöfart har en mycket tydlig tyngdpunkt till de västra och södra delarna av Sverige mot kontinenten och övriga världsdelar.

Koncentrationen till ett fåtal knutpunkter innebär att det är möjligt att koncentrera resurser så att stordriftsfördelar kan utnyttjas. Men det innebär samtidigt att det finns en inbyggd sårbarhet för störningar i infrastrukturen där viktiga gränspassager sker, eller vid tvära kast i handelsmönstren.

Omfattningen på Sveriges godstransporter bestäms i hög grad av hur den svenska basindustrin utvecklas. Det finns några få riktigt stora och tunga varugrupper som står för en större del av transportefterfrågan. Dessa är i stor utsträckning kopplade till regionalt specialiserade branscher, såsom gruvor och utvinning i norra Sverige respektive raffinaderier på västkusten.

Den vanligaste exporterade varugruppen, mätt i ton, är produkter från utvinning. De största produktions-volymerna genereras i Norrbotten, av järnmalmsbrytningen. Näst vanligast är skogsindustriprodukter, mest massa och papper men även trävaror. På tredje plats kommer raffinerade petroleumprodukter. Dessa tre varugrupper svarar tillsammans för omkring tre fjärdedelar av exportvolymerna.