""


Trafikanalys får en hel del frågor om utsläpp etc. som inte direkt ingår i vårt myndighetsansvar men där vi vill hänvisa vidare. Här presenteras några exempel.

Hur mycket släpper en personbil/buss/lastbil ut i genomsnitt per kilometer?

Den här typen av beräkningar av emissionsfaktorer gör Trafikverket. Uppgifter kan hittas på deras hemsidor, under rubriken Handbok för vägtrafikens luftföroreningar (se kapitel 6).
www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Luft/Dokument-och-lankar-om-luft/handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/

Hur mycket energi används i för transporter?

Energimyndigheten ansvarar för den officiella statistiken rörande energianvändningen inom transportsektorn. www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/

Hur mycket koldioxidutsläpp orsakar en transport av x ton från A till B med lastbil/järnväg/flyg/fartyg?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den typen av frågor, då det kan skilja mycket beroende på val av fordon, drivmedel och lastgrad. Om resultatet ska användas för att beräkna effekterna av någon särskild transport är det bäst är att använda specifika uppgifter från den egna transportkedjan. Om det är genomsnittliga utsläpp beräknade med generella data från olika transporter som efterfrågas går det att använda sig av den kalkylator för beräkning av utsläpp som tagits fram av Nätverket för transporter och miljö, NTM. Du hittar kalkylatorn här https://www.transportmeasures.org/sv/

Hur mycket växthusgaser kommer från svenska resor/transporter/vägtrafiken?

Naturvårdsverket ansvarar för den svenska klimatrapporteringen. Uppgifter om växthusgasutsläpp från inrikes- och utrikes transporter hittas på deras hemsida. Det finns ett specifikt etappmål för transportsektorn, som säger att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter exklusive inrikes flyg, ska minska med 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010 års nivå. Det målet följs upp bland annat av Trafikanalys, i den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen som du hittar här: www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/maluppfoljningens-rapporter/

Naturvårdsverkets statistik hittar du här:
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-utrikes-sjofart-och-flyg/

Frågor och svar senast uppdaterat: 2020-11-19

 


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...