Äng i solnedgång


Trafikanalys har anmodats yttra sig över rubricerade förslag, och vill med anledning av det lämna följande kommentarer.

Hela yttrandet i PDF

Programområde Staten går före

Etappmål för statliga myndigheter om att minska utsläppen av koldioxid med minst 50 procent till 2030 från år 2019.

Trafikanalys bedömer att målnivån bör sättas mer ambitiöst.

Enligt uppgifter redovisade till Naturvårdsverket uppgick utsläppen av koldioxid från de statliga myndigheternas tjänsteresor år 2019 till drygt 140 kton. Av detta kom nästan 95 kton från flygresor, och knappt 46 kton från bilresor (Figur A).

Miljömål.png

Figur A: Utsläpp av koldioxid från statliga myndigheters tjänsteresor år 2011–2020, samt Miljömålsrådets förslag till mål för år 2030. Resor med tåg och buss orsakar så små utsläpp att de inte tagits med i diagrammet. Data från Naturvårdsverket.

Under pandemiåret 2020 minskade utsläppen från tjänsteresorna med nästan 70 procent, då utsläppen från flygresor minskade till en fjärdedel, och bilresornas utsläpp mer än halverades. Trots denna stora minskning tycks myndigheterna i stort sett ha kunnat utföra sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Ett mål om minskning med 50 procent till år 2030 skulle innebära en utsläppsnivå på ca 23 kton mer än 2020 ‒ vilket enligt vår bedömning inte är tillräckligt ambitiöst. Givet en fortsatt utveckling mot minskade utsläpp för inrikes transporter och ett upprätthållande av kompetensen som byggts upp avseseende nya lösningar för kontakt och samverkan, bör målet kunna sättas betydligt skarpare. Trafikanalys förordar att överväga en målsättning på maximalt 50 eller möjligen 60 kton per år. Annars är det svårt att se att ”staten går före” på detta område.

Programområde Insatser för grön infrastruktur

Förslag nytt regeringsuppdrag till Trafikverket

Trafikanalys välkomnar förslaget.

Miljömålsrådet föreslår att Trafikverket får ett uppdrag att utreda förutsättningar och föreslå åtgärder som skulle göra det möjligt att tilldela statligt stöd till enskilda väghållare för att genomföra åtgärder i syfte att stärka viktiga natur- och kulturvärden. Trafikanalys bedömer att sådana insatser skulle kunna vara värdefulla för att minska transport­systemets miljöpåverkan, och välkomnar att frågan utreds. Uppdraget bör genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och någon/några utpekade länsstyrelser.

Samverkansåtgärden Miljökompensation

Trafikanalys välkomnar de förslag till förändringar som Miljömålsrådet presenterar.

Det första förslaget innebär att Trafikverket skulle få mandat att teckna naturvårdsavtal för att säkra kompensation för miljöpåverkan som uppstått inom ramen för myndighetens verksamhet. Naturvårdsavtalet skulle då också kunna gälla områden som inte är belägna i eller i anslutning till det berörda planområdet där miljökvalitetsförlusten uppstått. Det andra förslaget innebär att Trafikverket efter att ha ingått sådant avtal ska kunna överlåta det till antingen Naturvårdsverket eller berörd länsstyrelse, där det finns större kompetens kring skötsel och förvaltning av områden med höga naturvärden.

Trafikanalys vill i detta sammanhang bara understryka vikten av att naturvårdsavtal som skall användas för att reglera en kompensationsåtgärd måste innebära en additionalitet. Det vill säga att ett nytt miljövärde tillskapas på den plats som avtalet omfattar, inte bara att ett redan befintligt naturvärde bevaras. Om Trafikverket får denna möjlighet bör också planeringen av kompensationsområden göras i samverkan med länsstyrelsen och Naturvårdsverket, så att största möjliga miljönytta åstadkoms. Det kan i många fall innebära en ökad miljönytta om sammanhängande strukturer av områden med höga naturvärden kan etableras.