Cyklister i siluett mot solnedgång Foto: Mostphotos

Det finns sammantaget många tecken på att transportsystemet har utvecklats i en gynnsam riktning. Utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter har minskat med fem miljoner ton under en 12-årsperiod och antalet omkomna i trafikolyckor var 2021 det lägsta i modern tid. Det visar Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. 

- Vi ser också en fortsatt stark utveckling av elektrifieringen av vägtrafiken. Om 2020 var det stora genombrottsåret för laddbara fordon, så är 2021 året då laddbart tog steget mot att bli normen i nybilsförsäljningen. Den utvecklingen tycks också fortsätta under 2022, säger Anders Brandén Klang, projektledare för uppföljningen. 

När Trafikanalys idag presenterar sin årliga uppföljning av de transportpolitiska målen är det efter ett händelserikt år. 2021 var fortsatt ett år präglat av coronapandemin, vilket bland annat har haft en negativ inverkan på den interregionala tillgängligheten och på den upplevda tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. Pandemin har också inneburit tuffa ekonomiska utmaningar för resebranschen.  

Samtidigt har den digitala tillgängligheten fortsatt att förstärkas, en utveckling som av allt att döma har påskyndats av pandemin. Svenskarna verkar också vara inställda på att fortsätta arbeta delvis från hemmet och ersätta vissa arbetsresor med digitala möten. Hur det kommer att påverka våra framtida resmönster återstår att se. 

De nationella transportpolitiska målen innebär att vi ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I Trafikanalys uppföljning konstateras att delar av systemet inte har en gynnsam utveckling, och att transportförsörjningen därför inte har rört sig i riktning mot en långsiktig hållbarhet, sett ur alla relevanta perspektiv.

Figur. Sammanvägda bedömningar av indikatorer och mål. En pil som pekar uppåt markerar att indikatorn eller målet utvecklats i önskvärd riktning sedan de transportpolitiska målen antogs 2009. Nedåtpekande pil markerar att utvecklingen i minst något avseende gått i riktning bort från målet. En horisontell pil innebär att den sammanvägda bedömningen är att tillståndet i transportsystemet är ungefär detsamma som när målen antogs. Pilen i varningsmärke visar att ett etappmål inte bedöms bli uppnått i tid.

Här kan du ta del av tidigare måluppföljningar och underlag för dem.