Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021

Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp av växthusgaser var de lägsta på många decennier, liksom antalet omkomna i vägtrafikolyckor. Året blev också det definitiva genombrottet för laddbara fordon i nybilsförsäljningen. Det visar Trafikanalys årliga uppföljning av de transportpolitiska målen.

Här hittar du hela rapporten

Coronapandemin kom att påverka vår tillgänglighet, våra arbets- och semesterresor, våra internetvanor och mycket annat under 2020. Restriktioner och rekommendationer försämrade tillgängligheten mest för de som är beroende av kollektivtrafiken för sitt dagliga resande, och då inte minst för personer med en funktionsnedsättning.

Trafikarbetet minskade för flera trafikslag, allra mest för inrikes flyg, men även i väg- och bantrafiken. Pandemin har också påskyndat utvecklingen mot en tillgänglighet med minskat transportbehov, genom ökat arbete hemifrån och möten över internet istället för tjänsteresor.

Under 2020 var nästan var tredje nyregistrerad personbil (31 procent) ett laddbart fordon. Det vill säga antingen en laddhybrid eller ett elfordon. Andelen har ökat över hela landet och är nästan tre gånger högre än den var 2019.

- Det kan därmed sägas att 2020 blev det definitiva genombrottsåret för laddbara fordon i vägtrafiken, säger Anders Brandén Klang som varit projektledare för måluppföljningen.

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter och resor minskade som en följd av pandemin i en snabbare takt än de senaste åren. Men trots det är nivån på utsläppen ännu hög i förhållande till etappmålet om 70 procents minskning av utsläppen till 2030 jämfört med 2010 års nivå, exklusive inrikesflygets utsläpp.

Mätt som ett treårsmedelvärde för åren 2018–2020 är etappmålet på maximalt 220 omkomna i vägtrafiken inte uppnått ännu. Den positiva utvecklingen för vägtrafiksäkerheten har dock fortsatt och preliminära siffror indikerar att etappmålsnivån kan ha tangerats det enskilda året 2020.

Den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen är en del av instruktionen till myndigheten Trafikanalys. Rapporten innehåller dels sammanvägda bedömningar på målnivå och dels ett detaljerat underlag av indikatorer och mått för återkommande analys av förändringar i transportsystemet.

Här hittar du tidigare måluppföljningar och underlag för den.