Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019

""

Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Nu har uppföljningen för det senaste året presenterats.

Hela rapporten

Rapport 2019:6
Publicerad:  15 april 2019

En långsiktigt hållbar transportförsörjning

Det övergripande transportpolitiska målet talar om att åstadkomma en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Transporter bidrar till ekonomisk utveckling och till människors möjligheter att nå natur- och kulturupplevelser, utbildning och sysselsättning. En långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att dessa värden uppnås utan att sociala, ekonomiska eller miljömässiga värden urholkas. Det finns många exempel i uppföljningen av de transportpolitiska målen som visar att utvecklingen går i positiv riktning. Det gäller exempelvis den långsiktiga trenden inom trafiksäkerhetens område, samt utsläppen av växthusgaser och att tillgängligheten utan transporter förstärks.

Sammanvägda bedömningar

Men i begreppet ”långsiktigt hållbar” ingår en förståelse för att en positiv utveckling av en aspekt av hållbarhet bara undantagsvis kan kompensera en negativ utveckling för en annan aspekt. Trafikanalys uppföljning tar fasta på det, och de sammanvägda bedömningarna av målens utveckling följer därför den nyckelindikator som haft den sämsta utvecklingen. För en fullständig bild av hur målen utvecklas rekommenderas därför läsning av rapporten i sin helhet.

På målnivå gör Trafikanalys samma bedömningar av utvecklingen sedan målen antogs som i föregående års rapport. Däremot har bedömningarna på indikatornivån förändrats i några fall.

Läs mer om uppföljningen av de transportpolitiska målen.