Ett skepp

De senaste åren har den nationella rapporteringen av växthusgasutsläpp pekat på en kraftig ökning av utsläpp från utrikes sjöfart. Trafikanalys har dock inte kunnat se en motsvarande ökning av den internationella sjöfarten eller av godstransportarbetet från Sverige. Det är därför möjligt att förändrade bunkringsmönster är förklaringen snarare än faktiska förändringar i transporterna.

Hela promemorian

PM 2019:10
Publicerad:  18 december 2019

I den transportpolitiska måluppföljningen vill Trafikanalys att måttet Utsläpp av växthusgaser från utrikes transporter ska spegla hur utvecklingen i transportsektorn verkligen ser ut. Därför har vi analyserat statistik för att försöka avgöra hur stor del av den ökade bunkringen som kan förklaras av förändrade fartygsrörelser, respektive hur stor del som tycks bero på ändrade bunkringsmönster.

Förändrat bunkringsmönster

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den ökade bunkringen i sin helhet tycks förklaras av ett förändrat bunkringsmönster. Beräkningen måste dock betecknas som en grov uppskattning, då det finns felkällor både i det statistiska underlaget, och i antagandena om genomsnittliga förbrukningar för olika fartygstyper.

Resultatet som presenteras i denna PM kommer att användas som underlag i bedömningen av indikatorn Växthusgasutsläpp i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2020.

Mer om uppföljningen av de transportpolitiska målen.