Pendeltåg på Stockholms centra

Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Från och med 2020 tillämpas nya mått och metoder med fokus på regional kollektivtrafik: (1) resandet vid tillgängliga noder, (2) kvalitet på tillgänglighetsinformation och (3) upplevd användbarhet.

I mars 2019 redovisade Trafikanalys ett regeringsuppdrag om att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. Här hittar du slutrapport och underlagsrapporter i regeringsuppdraget.  Nedan finns också länkar till tidigare och aktuella presentationer.

Kartläggningen visade på brister i uppföljning på alla samhällsnivåer. Mot den bakgrunden genomförde Trafikanalys ett utvecklingsprojekt med syftet att utveckla nya mått och metoder för nationell måluppföljning. Här hittar du redovisningen av den senaste måluppföljningen 2019.

Utvecklingsprojektet har inneburit utredningar av förutsättningar att inhämta underlag, samt utveckling av nya mått och metoder. Arbetet har också omfattat samråd med bland andra Trafikverket, Myndigheten för delaktighet, Konsumentverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Svensk Kollektivtrafik.

Projektet har mynnat ut i tre delmått på kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. I den nationella måluppföljningen 2020 presenteras en första komplett lägesbild. Varje delmål uppdateras därefter vart tredje år, årligen ett av dem.

  • Resandet vid tillgängliga noder
  • Kvalitet på tillgänglighetsinformation
  • Upplevd användbarhet

Här hittar du redovisningen av utvecklingsprojektet:

Kollektivtrafik för alla PM 2019:8

Här följer två underlagsrapporter till arbetet.

Förslag på mätinstrument Trivector Traffic

Teknisk rapport Kantar Sifo

Kommande presentationer av projektet

Just nu inga kommande presentationer av projektet.

Tidigare presentationer

Presentation av metodutveckling för att följa upp kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet - Myndighetssamverkan för IT-tillgänglighet (MITT) – 29 januari 2020. Länk till presentation: PDF.

Transportforum, 8-9 januari 2020, Linköping, Session: Tillgänglig kollektivtrafik? Kunskap och erfarenheter kring funktionshinder i kollektivtrafiken. Länk till presentation: PDF.

Transporter i förändring - Trafikanalys konferens 25 november, Stockholm Länk till sammanfattande poster: PDF.

Svensk Kollektivtrafik, Nätverket för tillgänglighet, 22 oktober 2019. Länk till presentation: PDF.

Trafikverkets regionala råd för tillgänglighet och användbarhet i region Nord, 17 oktober, Skellefteå. Länk till presentation: PDF

Myndigheten för delaktighet, frukostseminarium 16 oktober, Sundbyberg. Länk till presentation: PDF. Länk till webbsändning från seminariet.

Samverkan för särskild kollektivtrafik, Stockholm 3 september 2019. Länk till presentation: PDF

Svensk Kollektivtrafik, Gemensam konferens för presidier, VD och förvaltningschefer, 22-23 augusti 2019: www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2019-08-22-gemensam-konferens-for-presidier-vd-och-forvaltningschefer Länk till presentation: PDF

European Passenger's Federation (EPF) Conference 2019 in Stockholm, 7-8 juni 2019: www.epfconference.eu. Länk till presentation: PDF

MERIT 23 maj 2019 - Svensk Kollektivtrafik: Mötesplats för Erfarenhetsutbyte inom Integrerad Trafik (MERIT)Länk till presentation: PDF

RTAF 15 maj 2019 - Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Länk till presentation: PDF 

Svenska Färdtjänstföreningens vårseminarium 9 maj 2019. Länk till presentation: PDF

Leva & Fungera 26-28 mars. Länk till presentation: PDF

Resenärsforums årsmöte 13 mars 2019: www.resenarsforum.se

RTAF 22 november 2018 - Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Länk till presentation: PDF

Persontrafik 23 oktober 2018 Länk till presentation: PDF

RTAF 26 mars 2018 - Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Länk till presentation: PDF

Om uppdraget i media

"Arroganta busschaufförer ett problem för funktionshindrade" - DN Debatt 

"Dålig information för funktionsnedsatta i kollektivtrafiken" - inslag i SR Ekot.

"En kollektivresa som andra? - En publikation från SOM-institutet"

Artikel i tidningen Funktionshinderspolitik.

Artikel om uppdraget i Dagens Samhälle.

Inslag i SR Ekot: "Mer tillgänglig kollektivtrafik i storstäderna"

I tidningen Liv (nr 2), sidorna 36-37 ”Kollektivtrafikens barriärer – en kartläggning”

Intervju i Forskning om funktionshinder pågår (Nr 3/2019, sidan 11)