Användbarhet i kollektivtrafik

Pendeltåg på Stockholms centra

Ett av de transportpolitiska målen är en kollektivtrafik användbar för alla. För att förbättra måluppföljningen på området har Trafikanalys inlett ett arbete med att utveckla nya mått och mätmetoder. Det är en konsekvens av myndighetens kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafik.

Trafikanalys kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafik visade på brister i uppföljning på alla samhällsnivåer, även myndighetens egen måluppföljning av kollektivtrafikens användbarhet. Mot den bakgrunden genomförs ett utvecklingsprojekt med syftet att utveckla och implementera nya mät- och undersökningsmetoder.

Här hittar du slutrapport och underlagsrapporter i regeringsuppdraget. Nedan finns också länkar till tidigare och aktuella presentationer.

Utvecklingsprojektet innebär framtagande av två mätmetoder avseende dels behov av och hinder för användbarhet bland resenärer, dels krav, mål och åtgärder bland branschaktörer. Utgångspunkten är de undersökningar som har genomförts inom ramen för regeringsuppdraget.

I utvecklingsprojektet samråder Trafikanalys med Trafikverket, Myndigheten för delaktighet och Svensk Kollektivtrafik. Metodförslag presenteras och diskuteras även i samband med kommande presentationer av regeringsuppdraget. Projektet ska vara slutfört i september 2019. 

Kommande presentationer

Svensk Kollektivtrafik, Nätverket för tillgänglighet, 22 oktober 2019.

Tidigare presentationer

Samverkan för särskild kollektivtrafik, Stockholm 3 september 2019. Länk till presentation: PDF

Svensk Kollektivtrafik, Gemensam konferens för presidier, VD och förvaltningschefer, 22-23 augusti 2019: www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2019-08-22-gemensam-konferens-for-presidier-vd-och-forvaltningschefer Länk till presentation: PDF

European Passenger's Federation (EPF) Conference 2019 in Stockholm, 7-8 juni 2019: www.epfconference.eu. Länk till presentation: PDF

MERIT 23 maj 2019 - Svensk Kollektivtrafik: Mötesplats för Erfarenhetsutbyte inom Integrerad Trafik (MERIT)Länk till presentation: PDF

RTAF 15 maj 2019 - Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Länk till presentation: PDF 

Svenska Färdtjänstföreningens vårseminarium 9 maj 2019. Länk till presentation: PDF

Leva & Fungera 26-28 mars. Länk till presentation: PDF

Resenärsforums årsmöte 13 mars 2019: www.resenarsforum.se

RTAF 22 november 2018 - Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Länk till presentation: PDF

Persontrafik 23 oktober 2018 Länk till presentation: PDF

RTAF 26 mars 2018 - Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Länk till presentation: PDF

Om uppdraget i media

Artikel i tidningen Funktionshinderspolitik.

Artikel om uppdraget i Dagens Samhälle.

Inslag i SR Ekot: "Mer tillgänglig kollektivtrafik i storstäderna"

I tidningen Liv (nr 2), sidorna 36-37 ”Kollektivtrafikens barriärer – en kartläggning”


Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...