Kollektivtrafik

Här samlar vi artiklar som på olika sätt berör kollektivtrafik.

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets redovisning av regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur ett statligt...

Långväga resandet minskade mest under pandemin

De långvariga restriktionerna har medfört stora minskningar i resandet sedan mars 2020. De största relativa minskningarna har...

Samhällsviktiga resor under coronapandemin

Vissa verksamheter är viktigare än andra under en samhällskris, och vilka de är beror på krisens natur och ursprung. Trafikanal...

Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Genomförande av vissa ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Genomförande av vissa ändringar i direktivet om miljökrav vid...

Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn

Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys...

Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Remissvar på utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkande (SOU 2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all...

Förvärvsarbetandes tillgång till kollektivtrafik, bilinnehav och reskostnader

Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...